קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

אזרה שלא לטמא בעריות ועונש הנטמא

מקורות: ויקרא י כד - ל

אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם:
ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה:
ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם:
כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ:
ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם:
כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם:
ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני ידוד אלהיכם:

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: