קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

איסור הליכה אחר אישה

מקורות: עירובין יח

עירובין יח: וכל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא – ובבן יהוידע בברכות סא. כתב דהטעם היות ובעולם הבא אין בו אכילה ושתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ולכן זה שעובר אחרי אשה שנהנה בראיה אין לו חלק לעולם הבא שהוא הנאת ראיה מזיו השכינה. ובאמת מי שמחייב בשמירת העינים והמחשבה הוא הגבר ולא האשה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: