קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

איסור מניעת פו"ר

מקורות: שבת נה

שבת נה: אמר ר' שמואל בן נחמני א"ר יונתן כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה… מקיש חפני לפנחס מה פנחס לא חטא אף חפני לא חטא אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים, שמתוך ששהו את קיניהם שלא הלכו להם אצל בעליהם מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבום וצ"ב בזה. ובחידושי בן יהוידע ביאר דאשה בליל טבילה כשבעלה לא בעיר לא תטבול או שתקח סכין וכדו'. ולכן אותם הנשים שהתעכבו להקריב קורבנם, נמצא שהכהן גורם להם לנשים שישכבון עם כוחות הטומאה ולכן חשיב ליה כאילו שכבום.–

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: