קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

איסור
תשמיש המיטה

מקורות: עירובין סג

עירובין סג: כל זמן שארון ושכינה שרויין במקום אסורים בתשמיש המיטה. ופירש במהש"א במקום וז"ל "ענינו עמו אנכי בצרה בעת מלחמה ואמרינן בפ"ק דתענית אסור לאדם שישמש מיטתו בשני ריעבון וה"ה בכל שאר עת צרה עכ"ל מבואר דכיון שאיירו שם בעת מלחמה א"כ אסורים לשמש, וכן בכל שאר צרה ישנה הלכה זו ובמהר"ל מפראג בחידושי גור אריה ביאר וז"ל "נראה לי דדוקא כשהארון הוא שלא במקומו על פי הדיבור ואז השכינה ג"כ שלא במקומה דוודאי כיון שאמר הדיבור להוליך הארון שם היתה השכינה ג"כ, ואז אסורים בתשמיש כמו שאמר כל זמן שארון ושכינה שלא במקומם אבל שלא ע"פ הדיבור אין נראה שנקרא זה ארון ושכינה שלא במקומם.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: