קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

אל תרבה שיחה

מקורות: עירובין נג

עירובין נג: ר' יוסי הגלילי הווה קאזיל באורחה אשכחה לברוריה, אמר לה באיזה דרך נלך, אמרה ליה גלילי שוטה לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד. הקשה בחידושי בן יהוידע דא"כ הו"ל לרבי יהושע בן חנינא כשדיבר עם התינוק ושאלו איך הולכים לעיר הו"ל לקצר רק "באיזו לעיר" במקום באיזה דרך נלך לעיר. ותירץ שבתחילה לא חשב: יהושע בן חנינא שאותו תינוק פיקח ולכן חשש שמא ידבר עמו בלשון קצרה שמא לא יבין משא"כ הכא דר' יוסי הגלילי מדבר עם ברוריה שהיתה חכמנית מפורסמת כאחד מן התנאים לא היה לו להאריך כ"כ דוודאי יספיק לה לשון קצר ומה שאמרה לו "לא כן אמרו" והווי לה למימר "והלא אמרו" היות ורמזה לו שישים לב על לשון חכמים שאמרו אל תרבה שיחה עם האשה בה"א הידיעה. לומר שא"כ שהיא חכמנית ומחזקת בכשרות. אל תרבה שיחה עימה ולכן אמר – לא כך אמרו ר"ל בלשון זה אמרו בה"א הידיעה. ובאמת אפילו כשאיירי בנשים חכמות שמבינות ולא צריך לדבר עמם הרבה להסבירם בכ"ז אתה, אל תרבה שיחה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: