קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

בשלשה דברים

מקורות: עירובין סה

עירובין סה: בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו, והקשה בספר בניהו "מניינא למה להו" ועי"ש שהסביר "מעשה באשה אחת שכלתנית חכמנית וחריפה והיתה גדולה בשנים ולא רצתה להנשא אלא לאדם הראוי הן מצד החכמה, הן מצד כשרון המעשים ומדות טובות. והגידו לה על אדם אחד שראוי והגון בכל הצדדים וסמכה על עדות אנשים שהעידו עליו ושבחו אותו ותנשא לו, ובליל שני לחופתה בקשה ממנו שישתו היא והוא יין וישמחו יחדיו כי רצתה לבודקו בכוס והיא עשתה עצמה כשותה ואינו כן ותשקהו יין הרבה, ובכוסו דיבר דברים של כיעור ונבלה וניכר שאינו אדם טוב ותצטער מאוד אך אמרה עדין לא אסמוך על הכוס בלבד מאחר שכבר נשאתיו ואבדקאו בסימן השני של כיסו, ובליל שלישי אמרה לו ברצוני לשחק בקוביא אני ואתה יחד וקבל, ובתוך השחוק ההוא ידעה שהוא גזלן ואינו נאמן כי כמה פעמים עשה ערמה בשחוק כדי לאכול ממנה שלא כדת, ואע"פ שהיא אשתו וכלתו בתוך חופתה ותצטער מאוד אך אמרה… אבדקנו בסימן שלישי כי בתלתא הווי חזקא מעליא ובליל רביעי עשתה לו הכעסות הרבה לנסותו בכעסו וגם בזה ניכר שהוא רע שקלל והוציא מפיו שבועות שווא וגם דברים של כפרנות… ואך ביום הרביעי תיכף מרדה בו… ונתנה לו מעות ויתן לה גט. ולכן עשה לשלשה אלו מנין לומר "אם כבר עשית קשר עם אדם קודם שבדקת אותו, אל תחליט אותו לאדם רע ע"י בדיקה של סימן אחד, אלא צריך לבדקה בשלשה דברים אלו ואז תסמוך עליהם לעשות תקנה להתיר הקשר ולהפרד ממנו, כאשר עשתה אותה אשה כי בתלתא הווי חזקה להרוס הבנין. ומבואר דבעינן כל ג' סימנים רק כאשר הווי יש קשר בניהם. ואולם שאין עדין קשר וכגון בתקופת השידוכים וודאי דלא צריכים ג' סימנים וסגי בפחות, וכל מקרה יש לבדוק לגופו.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: