קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

ג' סוגי בקשות

מקורות: שבת סב

גמ' שבת סב: "וה"מ דאית ליה" ועיין במהרש"א במקום דכתב דווקא יש לו דאל"כ מה שייך לומר שמביאו לעניות הרי כבר עכשיו הוא עני. ותירץ שם דאיירי דאית ליה כל צרכו ויש לו גם לקנות תכשיטיה ולא רצה לקנות לה, וצ"ב בסברה זו. ובחידושי בן יהוידע ביאר: דיש ג' דרגות בנשים, יש נשים שצריכים ללכת החוצה לחצר ומדברים בגנות בעליהם לומר שהם קמצנים ואין מביאים צרכיהם ותכשיטיהם ומחרפים אותם ואלו ידמו לכלבים צועקים בלילה בחוץ ברחובות. יש סוג שני שדמו לחמור נוער, כי החמור עומד בלילה בתוך הבית ושם נוער, כך אלו אין דרכם לצאת החוצה ולחרף אלא הם צועקים בתוך ביתם לפני בעליהם וקורין הב הב ומחרפין ומקללין בתוך ביתם. וסוג ג' הם נשים חכמניות שאין צועקות על צרכיהם לפני בעליהם אלא יבקשו מבעליהם צרכיהם בנחת בלי ישמע קולם, וגם לא יבקשו הכל בבת אחת אלא מעט מעט כי יום זה תאמר לו מלבוש פלוני ויום אחר מלבוש פלוני בהדרגתיות מעט מעט, כדי שלא ירגיש בריבוי ההוצאות, וזו עושה כמו תינוק היונק משד אמו, שהוא יונק בנחת ואין נשמע כל לעיסה שם וזה הוא יונק מעט ואינו אוכל סעודתו בבת אחת. ולזה אמר משמר שלישי "תינוק יונק משדי אימו ואשה מספרת עם בעליה. ר"ל כמו התינוק שהוא יונק בנחת וגם מעט. כך האשה מספרת עם בעלה על תכשיטיה וצרכה בנחת בלי ישמע קולה וגם מעט מעט שאינה מבקשת הכל. ולזה אמר שמקללתו על עסקי תכשיטיה שרוצה הכל בבת אחת ולא תירצה שיעשה מעט מעט וכיון שאין מביא לה כרצונה בבת אחת מקללתו. (רואים שכשיש רצון ולא צורך ממילא הרצון מבטל את הרצון ולאח"כ נוצר מצב שהמפגש הוא קללה.) וע"ז אמרה הגמ' ה"מ דאית ליה ולא עביד פירוש שיש לו יכולה להביא הכל בבת אחת ואינו מביא לה כרצונה ולכן מקללתו, ע"ז שאמרנו שקללתה מביאה לעניות. אבל אם באמת אין לא יכולת להביא כל צרכיה בבת אחת ורק יכול להביא בהדרגתיות בזה אחר זה אז אין קללתה גורמת לעניות.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: