קטגוריות: ,

קטגוריות: אלמנה

יועץ
כהלכה

הגדרה

מקורות: שמות כא כב

אלמנה – אשה שמת בעלה התורה הזהירה שלא לענות יתום ואלמנה, שנאמר "כל אלמנה ויתום לא תענון" (שמות כ"א כ"ב), מפני שהם חלשים ואין מי שיטעון טענותיהם. ציוותנו התורה להתנהג במידת החסד ורחמים ולחמול עליהם ונראה זכותם בכל דבר שהם עושים, כמו שהיו עושים האב והבעל אם היו קיימים (החנוך), וכמו הקב"ה שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות. מצוות לא תעשה "לא תחבול בגד אלמנה" (דברים כ"ד י"ז) וכל חפציה בכלל. דיני אלמנה אלמנה קטנה או נערה שהניח בעלה המת בעלי חוב ויורשים, והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים, אומר ר' טרפון "ינתן לכושל שבהם", היא האלמנה שנקראת "כושל", שחלושה לחפש אחר הנכסים לגבות מהם כתובתה, ורבי עקיבא אומר אין רחמים בדין, אלא ינתנו ליורשים וכו' (כתובות פרק ט ב). אלמנה אינה חייבת בקבורת בעלה (כמו הבעל בקבורת אשתו), והחוב מוטל על יורשיו (שם פי"א א', חו"מ סי' רע"ה). אלמנה שנתגרשה מבעלה כשהוא שכיב מרע, מחלוקת אם דינה כאלמנה או כגרושה (המבי"ט ח"א סי' נ"ג-נ"ה, ש"ע אהע"ז סי' פ). נישואין אלמנה נשאת ביום חמישי, וכתובתה מאה זוז, ואם היא אלמנה מן האירוסין כתובתה מאתים כמו בתולה (כתובות פרק א ב). עכשיו נישאת האלמנה בכל יום, אך נוהגים שלא לשאת אלמנה ביום שישי, כי באלמנה אין חיבת חופה קונה כמו בבתולה, ואין קונים קנין בשבת (בביאה), ויש שמתייחדים קודם השבת אם החופה ביום שישי (פחד יצחק ח"א דף ע.ג). אלמנה אסורה לכהן גדול ומותרת לכהן הדיוט (ויקרא כ-א י,ד) אבל אם נשא אלמנה ונעשה כהן גדול אין צריך לגרשה (יבמות ע"ז.).

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: