קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

המניעה מלשבח
אשה אחרת

מקורות: עירובין נג

עירובין נג: אמר ר' יהושע בן חנינא מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוקת ותינוק… נשקתיו על ראשו וא"ל אשריכם ישראל עכ"ל ובחידושי בן יהוידע הקשה דמאחר שנתן שבח לשלשתם באומרו נצחוהו למה לא שבח לאשה ולתינוקת כמו ששבח לתינוק שאמר לו אשריכם ישראל כי בשלמא נשיקה א"א לעשות להם מפני שהם נקבות אבל למימר אשריכם ישראל שיאמר, וע"ש שתירץ דכיון שהן נקבות וקי"ל דעת נשים קלה לא רצה לשבחם בפניהם כדי שלא תזוח דעתם עליהם מבואר דחובת השבח שאדם נותן אינה רצויה כלפי אשה זרה ואפילו תינוקת.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: