קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

התייחדות ללא זרים

מקורות: עירובין סג

עירובין סג: אמר רב ברונא אמר רב כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה עליו הכתוב אומר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה ואמר רב יוסף אפילו באשתו נידה, רבא אמר אם אשתו נדה תבוא עליו ברכה ולא היא דעד האידנא מאן נטריה. עכ"ל. ומבואר דכאשר יש אדם זר בחדר עם בני הזוג זה איסור חמור שהם, נמנעים מלהיות יחדיו מחמת אותו אדם שמתביישים ממנו. ורב יוסף כתב ואפילו באשתו נדה ג"כ ישנו אותו איסור ואפילו שאסורים מחמת דיני נידה אפ"ה אינם יכולים להיות יחדיו במה שמותר להם וכן פירש במהרש"א במקום אפילו באשתו נדה דליכא ביה משום שבושים לשמש מטתו, אפילו בעת שינתו שחוששים שמא הוא נעור, מ"מ בושים ממנו לדבר דברים שצנעה בינו לבינה" עכ"ל. מבואר דגם כשהאשה אסורה על בעלה בכ"ז ישנה חובה לדבר דברים שבצנעא שהם בבחינת בינו לבינה וגם ישנו על זה איסור להיות עמה ביחד. ורבא שם בגמ' דכתב אם אשתו נדה תבוא עליו ברכה, כתב במהרש"א וז"ל "אלא במ"מ תבוא עליו ברכה שלא יבואו לידי עבירה וקירוב האסור בנדה" ואולם הגמ' דחתה זאת, דהרי כשאותו אדם לא היה שם הם נשמרו בדיני נידה וא"כ אין הוא מוסיף כלל בשמירה ולכן בכל מצב לא טוב שיהא עימם אדם זר.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: