קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

התייחסות
ההורים לזוג

מקורות: עירובין פו

עירובין פ"ו. – משנה – המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת… רש"י אומר אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיע מליבו, ופירש רש"י הסיח צורת ביתו מליבו. ובגמ' איתא אמר רב הלכה כר"ש ודווקא בתו אבל בנו לא דאמרי אינשי נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק. ופירש רש"י ודווקא בתו "דעביד אינש דדייר אצל חתנו אבל בנו אין אדם מסיח דעתו מביתו לדור אצל כלתו שמא תתקוטט ויצא" ומבואר דאדם יכול להיות אצל חתנו ולהרגיש שם שנמצא ממש בביתו הוא, משא"כ כשבא לבנו ויש גם את כלתו יש חשש לקטטה מצד כלתה ומימלא אין הוא מרגיש שם בנוח. ומבואר מהגמ' דאפילו שיש כעס מצד החתן בכ"ז אין זה בא לכדי קטטה משא"כ מצד הכלה וודאי שהקטטה תהיה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: