קטגוריות: ,

קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

התפעלות מבן
או בת הזוג

מקורות: נדרים דף סו עמוד ב

הגמ' מסכת נדרים דף סו עמוד ב מביאה מעשה ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שביך לר' ישמעאל בר' יוסי אמר להם שמא ראשה נאה? אמרו לו סגלגל, שמא שערה נאה? דומה לאניצי פשתן, שמא עיניה נאות? טרוטות הן, שמא אזניה נאות? כפולות הן, שמא חוטמה נאה? בלום הוא, שמא שפתותיה נאות? עבות הן, שמא צוארה נאה? שקוט הוא, שמא כריסה נאה? צבה הוא, שמא רגליה נאות? רחבות כשל אווזא, שמא שמה נאה? לכלוכית שמה, אמר להן יפה קורין אותה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין ושרייה. ופירש רש"י – זה השם יפה לה והיינו ודאי מום יפה שבה ועל דעת כן הדירה שתודיעני אותו דבר יפה דשמה יפה לה ששמה לכלוכית ואיהי נמי מלוכלכת. זהו הסיפור מגמ', אך לומדים מכאן מוסר השכל גדול שתמיד צריך להסתכל על הצד החיובי שבבן הזוג, וגם אם לא תמיד הכל רץ כמו שרוצים, ולא רק להסתכל ולהתבונן על הצד החיובי אלא לחקור ולהעמיק עד שנמצא את הצד החיובי והטוב שבבן הזוג, כמו שר' ישמעאל בנו של ר' יוסי חקר את תלמידיו כדי למצוא איזה פתח להתיר את האשה לבעלה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: