קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

זהירות מהרגש

מקורות: עירובין נג

עירובין נג: בר' יוסי הגלילי הנ"ל הוסיף בחידושי בן יהוידע דטענה עליו בתרתי חדא שהאריך בדברים ועוד דמה שאמר נלך ולא אמר אלך זה מילת גנאי לדבר עם האשה בלשון זה היות ומשמע שהוא מדבר בעדו ובעדה דמערב אותה עמו באומרו נלך שנינו יחד, ואע"ג דהוא כיון על עצמו כדרך בנ"א לדבר על עצמם בלשון רבים וכן מצינו שאמר הקב"ה נעשה אדם בצלמנו ללמדך דרך ארץ בכ"ז עם אשה לאו אורח ארעא לדבר בלשון זה משום דמשתמע כאילו אמר נלך אני ואת ועל כן אמרה לא כך אמרו חכמים כלומר דקדק בלשונם שאמרו ואל תרבה שיחה עם האשה שיחה שהשתמע שתהיה אתה מתערב ומתחבר עם האשה. רואים שהדיבור אצל הגבר הוא טכני והאשה רואה פה התחברות ריגשית ולכן יש להזהר כשמדברים עם אשה אחרת לא לדבר במילים המובילות להתחברות נפשית (כשעוסקים בטיפול עם זוגות במפגש אישי עם אשה).

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: