קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

חובת פסיקה באשתו נידה

מקורות: עירובין סג

עירובין סג: ומדברי ר' יוסף דאמר "אפילו באשתו נדה" כתב במשכן ישראל בעמוד ל' הערה 10 וזה דבריו היוצא לדרך ואשתו נדה כתבו התוס' ביבמות סב: ד"ה חייב כשם ר"א אם הוא רחוק ממנה לא יוצא לדרך אלא א"כ ישוב אליה ויפקדנה בשאר דברים וידבר על ליבה כלומר אפילו הוא במקום אחר צריך לשוב לפוקדה אע"פ שאסור לשמש מכ"מ שמחה ועונג הוא לה והכי אמרינן בריש עירובין הישן בקולעה שאיש ואשתו ישנים… ואמר רב יוסף אפילו באשתו נדה, ובכף החיים כתב ואם היא נדה יפייסנה בדברים. והילפותא מעירובין היא דשייך פקידה בדברים אפילו באשתו נדה (תוס' ישנים בעירובין) והם דברים שיש לה שמחה ועונג בהם, ובפני אחרים אינם נאמרים וביוצא לדרך הדבר חובה אך גם כשהיא בביתו ראוי לשמחה בדברים אלו בנידותה אלא שיזהר משחוק וקלות ראש. עי"ש.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: