קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

חומרת בן ט' מידות

מקורות: עירובין ק

עירובין ק: איתא ואמר רמי בר חמא אמר רב אסי אסור לאדם שיכוף את אשתו לדבר מצווה… וא"ר יהושע בן לוי כל הכופה את אשתו לדבר מצוה הווי ליה בנים שאינם מהימנים, עכ"ל. ובמהרש"א במקום כתב וז"ל "ובסוף פרק ואלו מותרים חשיב בני אנוסה בכלל ובכותי מכם המורבים.. מהאי טעמא דאינם מהוגנים. רואים דזה הווי בכלל ט' מידות.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: