קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

חוסר יראת שמים

מקורות: ברכות דף ו

ברכות ו: וא"ר חלבו אמר רב הונא "כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות , ואמר ר' חלבו כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, שנאמר "סוף דבר הכל נשמע.." כי זה כל האדם מאי "כי זה כל האדם" ? אמר ר' אלעזר אמר הקב"ה כל העולם לא נברא אלא בשביל זה" ועי' בשיטמ"ק, וז"ל כי העולם נברא לצורך בני האדם ובנ"א נבראו לשבח ולהודות לקב"ה ולעבדו וליראה אותו ואלו שעושים כן מקיימים את העולם והשאר הרי הן כבהמה שאין עושין הדברים שנבראו בשבילם. , ע"כ. וביאר כשיש זלזול בתורה ובמצוות האדם נחשב כבהמה , היות ואינו עושה את תפקידו בעולם וממילא אין דבריו נשמעים. כשהבעל רואה שאין דבריו נשמעים , שיבדוק את יראת השמים שלו . כשיש נפילה בזה יש בעיות שלום בית , עי"ש בר' חיים ויטאל שכתב שמורדת בו כשם שמורד בקונו. (עיין חוברת הרב וולבה זצ"ל)

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: