קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

חיוביות באשה רעה

מקורות: עירובין מא

עירובין מא: ת"ר ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו… למאי נפ"ק למבעי רחמי עליהו… וי"א אף מי שיש לו אשה רעה.. למאי נפ"ק לקבולי מאהבה עכ"ל. ובספר בניהו פירש וז"ל "קאי על אשה רעה, למה נפקא מינה הוצרך התנא להודיע זה והשיב "לקבולי מאהבה" כי אותם שהם באים עליו בידי שמים ודאי מקבלים מאהבה כדי שיהיו כפרה עליו מאחר דמן שמים הוא זה אבל אשה רעה כיון דרעתו באה מן האדם בחירי לא יתנחם בקבלתו מאהבתה אלא יתרעם וקורה תגר על אשתו בזה ולכן הוצרך למנקט זו עם אותם הדברים שהם בידי שמים לומר כמו שמקבל אלו מאהבה כן זה הענין של האשה יקבל מאהבה" ומבואר דכאשר מה שמקבל רע זה מאדם שהוא בחירי ( בעל בחירה) א"כ זה לא מהשמים ויתרעם על אשתו וע"ז חיפש התנא לומר אם זה מאהבה והכל משמים ולא יתרעם עליה ובחשבונות שמים אדם צריך לקבל באהבה ולראות מה הוא לא בסדר. ובחוברת הדרכה לחתנים מהרב וולבא זצ"ל כתב בשם החיד"א שכתב בספרו מדבר קדמות במערכת אות נ' ס' י"א נשים וז"ל "הת"ח כי מה שמתנהג עם הקב"ה כן אשתו מתנהגת עמו וזה מה שאמרו חז"ל זכה עזר לא זכה כנגדו שמורדת בו כמו שהוא מורד בקונו… ולכן כל בן תורה שאין אשתו נשמעת לו אין ראוי להתרעם עליה כי איהו דאפסיד אנפשיה. ועיין עוד בחוברת הדרכה לחתנים של הרב וולבא זצ"ל דכתב דבזמן הנידות האשה זקוקה לתוספת עידוד לשימת לב והתחשבות… ובזה חייב הבעל למצא דרך לעודדה ולהרים מצב רוחה באופן המותר.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: