קטגוריות:

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

חשיבות השלום בית

מקורות: שבת לב

שבת לב. תניא ר' נחמיה אומר בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ואשתו מפלת נפלים ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים" וביאר רש"י שנאת חינם-שלא ראה בו דבר עבירה שיהא מותר לשנואתו ושונאו עכ"ל. מוכח שאם היה בו דבר עבירה היה מותר לשנאותו, אך מצד שלא מצא בו בכ"ז שונאו ממילא קיבל עונש. וביאר רש"י לקמן מריבה רבה-מידה כנגד מידה, ובניו קטנים מתים-אהבתו ניטלת ממנו הינו נמי במיתה. וצ"ל דהפשט הוא שהעונש שלו שניטלת ממנו אהבה בין בעל לאשה ובין אב לבניו. וכ"ז היינו מידה כנגד המידה שהוציא את אהבתו לחבירו ושונאו. רואים שאהבה בתוך הבית בין בעל לאשה משפיע גם על אהבה בינו לבין שאר הילדים וכשנפגע השלום בית זה משפיע גם על הילדים.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: