קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

יושב צריפין והולכי מדברות

מקורות: עירובין נה

​​עירובין נה: אמר רבי יהודה אמר רב יושב צריפין והולכי מדברות חייהם אינם חיים ונשיהם ובניהם אינם שלהם, תנ"ה אליעזר איש ביריא אומר יושבי צריפין כיושב קברים ועל בניהם אומר ארור שוכב עם כל בהמה, מ"ט (אסורים בנותיהם) עולה אמר שאין להם מרחצאות ור' יוחנן אמר מפני שמרגישין זה לזה בטבילה ופירש רש"י שאין להם מרחצאות והולכים במקום רחוק לרחוץ ונשותיהם נזקקות למנאפים לפי שהעיר עזובה מאיש, וכן בד"ה בטבילה כתב וז"ל שאין להם מקוואות והולכות הנשים לטבול במקום רחוק וקוראה לחבירתה ומרגישים השכנים ויש רשע רודף אחריהם ומתיחד עמהם ותנן לא יתייחד אדם עם שתי נשים עי"ש. והקשה המהרש"א במקום דהול"ל נשיהם אסורות משום זנות ובניהם ממזרים ולא שייך בזה לשון אינן שלהם. ועוד דלא הול"ל בברייתא פסוק ארור שוכב עם בהמה דזה לא שייך לאסור א"א וממזרות ועוד קשה דמה שאלה הגמ' מאי בניהו, דהרי לפירוש רש"י איכא בניהו טובא דלמ"ד מרחצאות איכא איסור א"א וממזרות ולמ"ד מרגישים איכא איסור יחוד בדווקא. ומתוך כך פירש בחידושי בן יהוידע דלמ"ד אין להם מרחצאות היינו אין לנשים מרחצאות לרחוץ בהצנע אלא רוחצים בתוך הצריפין שלהם ונראים עירומים לשכנים ע"י חורין וסדקין של מחיצות הצריפין כי אינם מחיצות של בנין וזה השכן, כיון שרואה את האשה רוחצת ערומה דרך החורין עלה בליבו רגע של הרהור ובעת שיזדקק לאשתו בלילה הנה הוא מחשב בעת התשמיש באשת חבירו שראה אותה ערומה ונמצאו בניו בני תמורה ולכן קאמר בגמ' על בני אדם אלה נשיהם ובניהם אינם שלהם מאחר שכ"א כשבעל אשתו, היה מחשב באשת חבירו ולא באשתו ונמצאו כאילו נשיהם ובניהם אינם שלהם. ולכן נקט בבריתא ארור שוכב עם בהמה כי נשיהם דומים לבהמה שעומדת ערומה לעיני הכל כך הם אינם רוחצים במקום צנוע אלא במקום שאחרים רואים אותם ערומים. וכן הולכי מדברות נשותיהם בעת שיצטרכו נשיהם לרחוץ באמצע הדרך אין להם מרחץ צנוע אלא רוחצים תוך האוהל או איזה תוך איזה עומק שיש במדבר ובעת שקמים ועומדים מן הרחיצה ערומים נראים לשאר האנשים בעודם ערומים קודם שיתכסו בחלוק ובגדים ויבואו להרהר בלילה כשנזקקין לנשיהם ואז בניהם המה בני תמורה. וכן למ"ד מפני שמרגישין זה בזה בטבילה גם בזה הטעם הוא כך כיון שאין להם מקום צנוע מרגישים זה בזה ואז האנשים כשיבואו להזקק עם נשיהם מהרהרים כ"א באשת חבירו, וע"ז אמרה הגמ' איכא בניהו נהרה דסמוך לביתה, דהרגשה בטבילה ליכא מפני שטובלת בלילה לבדה כיון בהנהר סמוך לביתה ואין מרגיש השני בטבילתה אבל למ"ד "מרחצאות אין להם" איכא חשש שהרחיצה היא ביום ותעשנה בתוך הצריפין ויראה השכן ערומה דרך חורין וסדקין ויהרהר בה בלילה כשישמש עם אשתו.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: