קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

כסותה של האשה

מקורות: שבת קמא

שבת קמא: לא יצא קטן במנעל גדול… ואין יוצאים במנעל חדש באיזה מנעל אמרו במנעל של אשה " ופירש רש"י כדמפרש ואזיל שלא יצאה בו. מבעוד יום ובאשה קיימינן דאשה מקפדת אם אינו מכוון למדת רגלה מבואר בתכונת האשה שבעינן שמה שהיא לובשת ונועלת שיהא מונח למידתה. וכשזה אינו היא יכולה להחליפו ולהוציאו מרגלה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: