קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

נר ביתו
משום שלום בית

מקורות: שבת כג

שבת כ"ג: "נר ביתו עדיף מנר חנוכה". וביארה בגמ' משום שלום ביתו וביאר רש"י וז"ל "והכי אמרינן לקמן ותזנח משלום נפשי זו הדלקת נר שבת שבני ביתו מצטערין לישב בחושך עכ"ל ומבואר דשלום בית ראוי שיש להם צער ליישב בחושך. והנה במ"ב בסימן תרע"ח אות כ' כתב י"א דבזה"ז שמדליקים בפנים יקנה לנר חנוכה שהרי לא ישב בחשך. ואע"פ שאסור להשתמש לאורה הווי בשעת הסכנה דמניחה על שולחנו אבל רוב האחרונים הסכימו דאין לחלק בזה בן זמן הגמ' לזמנינו. ומבואר דגדר השלום בית גובר אף בימינו וידליק נר שבת.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: