קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

פסיקה בדיני כתמים

מקורות: עירובין סג

עירובין סג: בספר בניהו בספור הנ"ל מוכח דבהלכות נידה בדיני כתמים צריך החכם לבדוק ולחקור ולא לפסוק מיד. עי"ש דכתב כך וז"ל "ולא יעשה כאותו חכם הראשון למהר לאסור האשה ולא המתין לעשות דרישה וחקירה בענין, ולכן יש לתרץ מה דלכאורה קשה דהרי נפסקה ההלכה "דחכם שאסרו אין חבירו רשאי להתיר" וא"כ פה הלכה לחכם השני הרי הראשון אסר, ולמבואר נראה ליישב שדהחכם הראשון שאסר אינו נהג כשורה כשלא שאל וחקר אותו וממילא הוא לא התנהג כשורה ולכן לא נחשבת פסיקתו כפסיקה היות ובדיני כתמים צריך לשאול ולתחקר ע"מ להקל.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: