קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

קטטה מביאה
לידי עניות

מקורות: ברכות יח

ברכות יח: מעשה בחסיד אחד שנתן דינר אחד לעני בערב ר”ח והקניטתו אשתו , וביאר המהרש”א דלכך נהיה עני ע”ז שהקניטתו אשתו. וביאר עוד דכל המעשה עם ד’ הרוחות היה בחלום, ורצה אותו חסיד לידע איך להזהר מלהיות עני ע”י שיראה בחלומות , עי”ש באורך הסברו היוצא מהנ”ל דקטטה בבית מביאה לידי עניות ועיין עוד ברשב”א במקום.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: