קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

שחיקה
בחיי הנישואין

מקורות: ברכות כד

ברכות כד. , גמ' אדרבה "אשתו כגופו" ועיין רש"י וז"ל "ורגיל בה וליכא הרהור כולי האי עכ"ל, ומבואר דעי"ז שאשתו כגופו , אין אצלו כ"כ הרהור כלפי ק"ש ולכן ס"ל לשמואל שיבוא ואפי' אשתו עמו, ובאמת דיש שמגיעים להרהור כלפי נשים אחרות ולא כלפי נשיהם, ובביאור דכלפי האשה יש מצב שאין לו כ"כ הרהור, ובאמת כתוב דלאחר ה…….הראשונה מותרים ביחוד היות ופג עליו יצרו. והביאור – היות ואשתו כגופו ממילא הוא רגיל בה, ומפה יש להבין עוד דבשביל שיהיה לו הרהור צריך להשקיע ולהתחדש בגלל שרגיל בה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: