קטגוריות:

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

שלא לפגוע באשה

מקורות: עירובין נג

עירובין נג: אמרו ליה רבנן לרבי אבא הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון אמר להם עלץ בנערה אהכונית אהרונית עירנית והנעירתו אמרי ליה אשה ואמרי ליה מסינתא" עכ"ל. ופירש רש"י בד"ה אמרו ליה אשה וז"ל "אהרונית בת כהן, אחורנית מתה אשתו הראשונה וזו אחרונה" עכ"ל. ופירש בר"ח במקום יש שאומר שמח שנשא אשה כהנת מזרע אהרון והיא אשתו אחרונה שכבר נשא ראשונה "ועל זה הוא שמח. ומוכח דלא מוכח שמתה משא"כ רש"י כתב שמתה ובחידושי בן יהוידע הקשה מנ"ל דמתה ודילמא עודנה בחיים ונשא אחרת בשביל שלא ילדה לו ראשונה ועי"ש שתירץ 2 תירוצים א) דא"כ היה קורא אותה שניה, ולשון אחורנית משמע יותר שעודנה בחיים וזו היתה אחרונה כפירוש הר"ח. והוסיף שם עוד תירוץ דאיירי שמתה וז"ל "או נ"ל בס"ד דאם לא מתה הראשונה ועודנה בחיים לא היה עושה עוגמת נפש לראשונה להראות חיבה יתירה כל כך לשניה" עכ"ל. מבואר דהפגיעה באשה הינו דבר בסיסי ומצב של לישא אשה שניה זה פגיעה בראשונה ולכן איירי שהיא מתה, ומש"ה יכל לשמוח ולהראות חיבה יתירה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: