דין שוכר הרוצה לקחת את המזוזות בעזיבתו

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

שלום וברכה

משולחן בית הדין

שאלה : נפתלי קבע מזוזות מהודרות מאוד בדירה שהוא שוכר. כאשר תמה תקופת השכירות, למרות רצונו לקחתן, לא הסיר את המזוזות מחמת האיסור להסירן,

לכן ביקש נפתלי מגדי השוכר הבא תשלום על המזוזות שהוא מותיר לו.

וכך יוכל נפתלי לרכוש מזוזות חדשות לדירתו החדשה.

אלא שגדי מסרב לשלם בטענה שהוא קונה מזוזות זולות יותר. ומבחינתו בכלל יכול נפתלי לקחת את המזוזות. בעיה של נפתלי שיש לו איסור.

ונפתלי טוען כי כרגע גדי משתמש במזוזות אלו שהן יקרות ומהודרות ועליו לשלם.

תשובה: אכן נאמר איסור להסיר מזוזה וצריך להיזהר בזה מאוד כמופיע בש”ע חלק יורה דעה סימן רפה סעיף א.

אך כעת מה יעשה?

בשו”ת יביע אומר ח”ג יו”ד בסי’ יח הביא מרן רעיון: ‘ומיהו על צד היותר טוב נכון להחליף המזוזות כנ”ל ימים אחדים לפני עזבו את הדירה הראשונה, ואז אין לחוש עוד לשום דבר’. והוא הדין שלאחר שנכנס הדייר, יכול לבקש ממנו תמורתה או את מזוזותיו, והוא יקבע את שלו. דהעיקר שלא יטול בעת המעבר, אך רשאי בעה”ב להחליף מזוזותיו”.

זאת אומרת כי אם נפתלי יודע מראש שכדי לא מתעתד לשלם, יחליף את המזוזות למזוזות פשוטות טרם עזיבתו את הבית.

עוד רעיון הובא בשו”ת אגרות משה יו”ד ח”ד סי’ מד כי בזמן ההכנה לסיוד והצביעה כאשר יוצא מהדירה יוסרו המזוזות כדרך ההכנה לצביעה. ואז אין בעיה.

ולמעשה אם לא עשה זאת, יכול לבקש כסף מגדי ומן הראוי שכדי ישלם, או יחליף את המזוזות וישיב לנפתלי את שלו .