חובת פרישה בעת נטילת גלולות

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

שאלה : אני נוטלת גלולות למניעת הופעת המחזור. האם חובה עליי לפרוש בימי הפרישה ?

תשובה: שלום וברכה

שאלתך הינה שאלה מצויינת שכן נשים רבות מתחבטות בה.

במסכת נידה נאמר : “תניא: “והזרתם את בני ישראל מטומאתם” (ויקרא ט”ו, ל”א)

מכאן אמר רבי ירמיה: אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן. וכמה? אמר רבה: עונה “.

מכאן למדנו שאין לקיים יחסים בעונה (יום או לילה) בה האשה אמורה לקבל את הווסת. שמא תפרוס נידה.

וכך פסק השולחן ערוך בחורה דעה סימן קפד סעיף ב.

חישוב ימי הפרישה תלוי באם הווסת מופיעה לפי קביעות מסויימת (תאריך, מרחק מהווסת הקודמת ועוד) או לא.

במידה והווסת מופיעה בקביעות, היום או הלילה הקבוע הוא עונת הפרישה בה יש להיזהר מקיום יחסים.

אם אין לאישה ווסת קבועה, עליה לפרוש ביום השלושים להופעת הווסת הקודמת , וזה הנקרא עונה בינונית.

כמו כן בתאריך בחודש בו הופיעה הווסת הקודמת.

וכן ביום שההפרש בינו לווסת האחרונה זהה להפרש בין הווסת האחרונה לזו שלפניה.

אם לאשה יש סימנים מקדימים כגון תחושות שונות בגוף המנבאות את בוא הווסת, צריכה לפרוש גם בהופעתן.

כאשר האשה נחשבת כמסולקת דמים, למשל זקנה כמופיע בשולחן ערוך שם קפט,כט ילדה שלא ראתה שם סעיף כזה ועוד. במידה ואין חשש שתראה , אינה צריכה לחשוש לוסת שאינו קבוע. כמופיע בש”ע שם.

ונחלקו האחרונים מה דין הגלולות . האם כל נטילת גלולה למניעת הווסת הופכת את האשה למסולקת דמים.

מרן הרב מרדכי אליהו זצ”ל בספרו דרכי טהרה פרק ז, קא כתב כי אם הגלולות מוכחות מדעית, די בכך כדי לסמוך עליהן ולהחשיב את הנוטלת אותן כמסולקת דמים. וכדבריו כתב הרב שלמה זלמן אוירבך זצ”ל בספרו מנחת שלמה תנינא עה, א. ובטהרת הבית חלק א עמוד קיח.

אלא שבנו של רבי שלמה זלמן אוירבך זצ”ל רבי עזריאל אויערבך שיבלחט”א כתב בספרו לבושי עז ח,ה כי רק במידה ונעשה ראתה כי הגלולה דחתה את הווסת שלה שלוש פעמים, ניתן לסמוך על הגלולות. וכדבריו כתב הרב משה מרדכי קרפ שליט”א בספרו משמרת הטהרה ז, צט. וכן הוא בשיעורי מרן שבט הלוי.

אם כי שמעתי ממרן רבי שמואל הלוי וואזנר זצ”ל בסוף ימיו כי הגלולות הוכחו על נשים רבות במהלך השנים ולפיכך אינו נחרץ בכך שצריך חזקה ג’ פעמים בכל אשה כשלעצמה. ולכן בשעת הצורך כגון ליל טבילה או יוצא לדרך אפשר להקל.

ולכן, הרוצים להקל ולא לפרוש בנטילת הגלולות, יש להם אילנות גדולים להתלות עליהם.

אמנם במידה וידוע שהווסת מגיעה מידי פעם גם בעת נטילת הגלולות, בוודאי שאין להקל.