הקדמת טבילה

הרב אברהם חזן
הרב אברהם חזן
ראש כולל, רב קהילה ובי"כ, מורה הוראה, אשדוד

הרב אברהם

חזן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד.

מתי אפשר להקל לטבול ביום שביעי.

 

נשאלתי שאלה: אשה שחל ליל טבילתה בליל שבת והיא מתגוררת במושב, אך מחמת תקלה במקוה של המושב, שלא היה לו מים חמים מחמת שהטרמוסטט התקלקל ולא מצאו פתרון לתיקון, רק ביום ראשון, ושאלה בפיה, האם היא יכולה לטבול בעיר הסמוכה למושב ביום שישי בשעה הסמוכה לשבת וכשהיא מציינת שהיא תגיע לביתה, בעלה יהיה בבית הכנסת, או שתטבול במוצאי שבת.

תשובה: מרן השו”ע (סימן קצז סעיף ד) פסק ” ביום השביעי לא תטבול מבעוד יום אע”ג דאיכא אונס. ע”כ. ומבואר שאין היתר לטבול גם כשיש אונס, אך רבותינו הפוסקים כתבו שיש אופנים לטבול ביום השביעי כשיש אונס גדול והוא שעת הדחק. ואלו הם המקרים:

א} במקרה שאם לא תטבול ביום השביעי לא תוכל לטבול אלא לאחר כמה שבועות, וכמו שהביא מרן הטהרת הבית (חלק ב’ עמ’ תקב תקה) זיע”א, בזוג שהיו בספינה ומגיעים למקום שלא תוכל לטבול באותו מקום כמה שבועות שמותר לה לטבול ביום השביעי משום שהוא אונס ושעת דחק גדול ובמילתא דלא שכיחא כולי האי לא אסרו אך אין לה לפגוש את בעלה עד הלילה ואם אינה יכולה להיות במקום אחר וחייבת לשהות עם בעלה, אסורים בחיבוק ונישוק, ונכון גם ליזהר בדיני הרחקות.

ב} חייל מילואים שנקרא לשירות צבאי במשך זמן ממושך ואשתו נמצאת בשביעי לספירתה ויש לה אונס שלא תוכל לטבול בלילה ואם לא תטבול ביום יתבטלו ממצות פריה ורביה וגם ממצות עונה וגם לא יצא מידי הרהור כי צריך ללכת לצבא יכולה לטבול ביום ותסתיר את זה מבעלה עד הלילה.

ג} אשה שצריכה לעבור ניתוח ביום מסוים ובאותו יום יש לה טבילה בלילה, ולאחר הניתוח לא תוכל לטבול אלא לאחר תקופה והאשה צריכה שבעלה יעזור לה, יכולה לטבול מבעוד יום וללכת לחדר הניתוחים ואף שבעלה איתה, מכיון שבעלה לא מתייחד עמה אלא נמצאים בבית החולים מותר לה לטבול.

במקרה שלנו שהוא זוג ללא ילדים וחייב הבעל בפריה ורביה והיא טובלת ממש סמוך להדלקת הנרות והיא תגיע לביתה לפני שקיעת החמה והבעל לא יהיה בבית אלא כבר ייצא להתפלל, נראה להתיר לה לטבול היות שהמזג האויר הוא קר מאוד וקשה מאוד לטבול במים קרים, ובפרט שלא קיימו מצות פריה ורביה ויש נשים שהביוץ שלהם הוא חזק בליל הטבילה.

אך אני חייב להבהיר היות שהלכה זו היא מאוד עדינה שנחלקו בה הפוסקים כמבואר בראשונים ובאחרונים החונים על דברי השו”ע ומהם: הב”ח, סדרי טהרה, פתחי תשובה, וגם מרן השו”ע לא התיר לטבול אפילו שיש אונס, ונכון שרבותינו הפוסקים התירו במקרים מסוימים, צריך בכל מקרה לשאול מורה הוראה והוא יבדוק באמת אם הוא שעת דחק גדול שאפשר להתיר לה לטבול או לא וכל זה בתנאי שתחזור לביתה בצאת הכוכבים או לא תתיחד עם בעלה, כי לפעמים יש פתרונות יותר מועילים ולכן החכם מזהה את הצורך.

אברהם חזן