בעניין פרישה וקביעת ווסת בתקופת נטילת גלולות למניעה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

מאמר בעניין פרישה וקביעת ווסת בתקופת נטילת גלולות למניעה

אישה שלוקחת כדורים למניעה, יכול להיות מצב שבמשך מספר חודשים לא מקבלת ווסת, תלוי בסוג הכדורים. ישנם סוגים של גלולות שרק מונעים הריון והוסת מופיעה באופן סדיר, אך יש גם סוגי גלולות שכאשר לוקחים אותם באופן רצוף ללא הפסקות, אזי לא מקבלים וסת למשך פרק זמן ארוך. השאלה לגבי אשה שלוקחת כדורים שגם מונעים או דוחים את הוסת, מתי תקבע ווסת והאם צריכה לחשוש ביום החודש ולפרוש.

ונחלק את העניין למספר שאלות:

1. אישה שהפסיקה לקחת כדורים וקיבלה ווסת האם צריכה חודש הבא לחשוש לעונה בינונית ולכל ימי הפרישה? ומדובר שהפסיקה לגמרי לקחת את הכדורים

2. מה הדין במקרה בו הפסיקה עם הגלולות למספר ימים, ראתה דם אך החלה שוב עם הכדורים, כך שבעצם לא אמור להגיע ווסת שוב?

3. מה הדין אם תוך כדי לקיחת הכדור הגיע ווסת [בסוגים של כדורים כגון גינרה, בנטילה רצופה הוסת נדחה לפרק זמן ארוך אך לאחר פרק זמן יכולים להופיע דימומים קלים או וסת ממש], האם צריכה לחשוש לווסת ולשמור את ימי הפרישה בהתאם? ומדובר שממשיכה עם הכדורים

4. אישה שקיבלה ווסת ואח”כ התחילה עם הכדורים, האם צריכה לחשוש לימי הפרישה שנקבעו? הרי כעת לכאורה הוסת תדחה

נתחיל ממקורות הדינים ונגיע בעז”ה להלכה למעשה

בגמ’ נידה דף עא. ‘אמר רב “ותתחלחל המלכה מאד” מלמד שפירסה נידה’, דהיינו שהבעתה מביאה דם, והגמ’ שם מחלקת בין ‘פחדא צמית’, שזה פחד מתמשך ולא פתאומי, שעוצר את הדם, לבין ‘ביעתותא מרפיא’ שזה פחד שמגיע פתאום, שמרפה את האשה ומגיעה ווסת

מכאן למדו הראשונים שאשה שהייתה נחבית במחבוא, לא פחד פתאומי, אלא פחד מתמשך, והגיע זמן הווסת, הפרישה, אינה חוששת לו. יש מהראשונים שלמדו שמותרת בתשמיש, ויש שאסרו, ורק אם עבר היום ולא בדקה, מותרת.

והפוסקים חילקו בין דין נחבית במחבוא לדין מעוברת שהוכר עוברה שלכו”ע מותרת בתשמיש ואכמ”ל.

השו”ע בסימן קפד סעיף ח’ פסק שמותרת בתשמיש, והרמ”א שם אוסר ורק התיר אותה אם לא בדקה.

כמו כן מוסכם בגמרא שאשה מעוברת שהוכר עוברה, לא צריכה לחשוש לווסת והרי היא מסולקת דמים, וכן פסק השו”ע בסימן קפד סעיף ז’.

ומכאן נעבור לדין במקרים שהזכרנו לעיל:

בכל המקרים שראתה דם אבל ממשיכה לקחת את הכדור, או שראתה דם והתחילה אח”כ לקחת את הכדור, רוב פוסקי זמנינו דנו דין זה כדין הייתה במחבוא, ולכן לא צריכה לחשוש לימי הווסת והפרישה, וגם הרמ”א יודה כאן, שהרי זה ברור לנו מאלפי נשים שמצב זה מפסיק להם את הדם ומשנים את תפקידם, וכןך פסק גם בטהרת הבית (ח”א עמ’ קטז’), ויש שמחמירים שהאישה עצמה צריכה להתחזק 3 פעמים שהכדור שהיא לוקחת באמת מפסיק את הדם וא”א להתיר בגלל נשים אחרות, כך מחמיר בעל ‘שבט הלוי’ (ומביא דין זה בשם שו”ת הרדב”ז החדשות ח”ח ס”ק לו), בספר מראה כהן (עמ’ קנב’) בשם הגרי”ש אלישיב זצ”ל שאשה שאין לה ווסת קבוע מספיק פעם אחת שתראה שהכדור לא הביא לה ווסת.

ולגבי המקרים שמפסיקה לגמרי לקחת כדורים, והגיע יום החודש, או עונה בינונית, אם יש לה ווסת קבוע – חוזרת לווסתה הקבוע,

ואם אין לה ווסת קבוע כמו רוב הנשים בזמנינו – צריכה לחשוש לעונה בינונית ויש אומרים גם ליום החודש.

וכן אחרי שהיא הפסיקה אם יודעת שהווסת מגיע אחרי זמן מסויים , מזמן זה ואילך אסורה ואם לא מגיע דם, תשאל רב מה דינה.