מצוות לחם משנה בפיתות ביס

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

ב”ה

מצוות לחם משנה בפיתות ביס

 

שאלה: רציתי לשאול אם אני יוצאת מצוות לחם משנה במה שמשווקים כיום פיתות קטנות שנקראות בִּיס, השיעור של פיתה כפי שכתוב על העטיפה היא כחמישים גרם?

תשובה: כתב מרן השו”ע (סימן רעד סעיף א) בוצע על שתי ככרות (שלימות), שאוחז שתיהן בידו ובוצע. והראשל”צ רב’ רפאל חזן כתב בתשובה בשו”ת חקרי לב (סי נז) הביא דבריו בספר פתח הדביר (סי’ ערב אות ד) שיש להסתפק בזה בכיכר פחות מכזית אם יוצאים ידי חובת לחם משנה, משום שכתוב “לחם” (פרשת בשלח ויְהִי בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לָקְטוּ “לֶחֶם” מִשְׁנֶה) ודרכו של לחם להיות גדול, אם כן יתכן דלחם קטן כזה אינו כלל לחם, וביותר כיון דאכילה של פחות מכזית ליכא הנאת גרונו וכקרא לחם כתיב. ע”כ.

אך בספר בית מנוחה (סי יב אות ו) כתב שככר קטן פחות מכזית יוצאין בו ידי חובת לחם משנה, מהטעם שלפי מסקנת הגמרא ברכות (לז:) פת פחות מכזית נמי מקרי לחם, לגבי לברך המוציא לחם ולכן יש לומר שהוא הדין שיקרא לחם לעניין לחם משנה. וכ”כ בשמירת שכת כהלכתה (פרק נה הערה טו) בשם הגרשז”א זצ”ל שאפשר לצאת ידי חובת מצות לחם משנה בפת פחות מכזית.

אך הגאון החבי”ף הצדיק את הצדיק מעיקרא מור זקנו בעל החקרי לב בספרו כף החיים (פלאג’י) (סימן ל אות מד), שמה שנוהגות הנשים לעשות מהעיסה לחם קטן דבציר פחות מכזית כשיש להם מעוברת בבית, ואומרות בליל שבת זה להילד הנולד, לא יקחנו לצירוף לחם משנה ואפילו לשנים עשר לחמין דמחזי כחוכא, וטוב שיהיו כולן שוין כיון דיש לו, לפי מה שכתב אבינו מלכנו הגאון מרן זקני (בספר חקרי לב יורה דעה ח”א דף פ”ח ע”א כאשר יעויין שם), וראיתי מה שהשיב עליו הרב בית מנוחה (בדף מ”ה ע”א), והמעיין יראה דלא צדק בדבריו, דכיון דכתיב אכלוהו היום ואין אכילה פחות מכזית, ותו דלאשתו צריך שיתן לה כביצה מהמוציא, ואיך יתכן דהלחם אשר יבצע עליו יהיה פחות מכזית, ודו”ק. ע”כ.

והגאון ר’ חיים סופר בספרו כף החיים (סי’ רעד ס”ק ד) כתב שכדברי הרב כף החיים (פאלאג’י) הסכים עימו הרב פתח הדביר והביא כמה טעמים בדבר. ובמעשה רב כתב בשם הגר”א שיש להקפיד לכל הפחות שכל כיכר יהיה בו כביצה. ובשו”ת חמדת צבי (סימן י אות ז) כתב לחדש שצריך לכל הפחות שכל כיכר יהיה ג’ ביצים, וראה בספר מצות לחם משנה (לרב מרדכי קוט שהאריך בזה ע’ קיד).

בסיכום: לכתחי’ ראוי ונכון שיהיה בכל כיכר לכל הפחות שיעור כזית וכן העלה מורנו ורבינו מרן הגר”ע יוסף בספרו חזו”ע שבת ח”ב (ע’ קפז ד”ה ומיהו), ואם כן במקרה שלפנינו בפיתות ביס שיש בהם חמישים גרם שיש בזה שיעור קרוב לביצה (במיוחד אם נלך לפי הנפח), יוצאים בזה לכתחילה מצות לחם משנה, אמנם כל זאת לסועד יחיד שתופס בידיו שתי פיתות ביס, אבל אם רוצה לחלק מפיתות אלו לשאר המסובים, יש שנקטו לקחת פיתות או לחמים יותר גדולים שיכול לתת לכל הפחות לכל סועד כזית .