פרשת פרה שקראו חלקה

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

ב”ה

קריאת פרשת פרה בשבת פרשת החודש, שקראו רק חלק מפרשת פרה בשבת הקודמת

 

שאלה: בשבוע שעבר (אדר תשפ”ג) פרשת כי תשא קראו כל עם ישראל פרשת פרה, והנה כידוע פרשת פרה נקרית מתחילה פרשת חוקת שהינה מתחלת סדר חוקת ויקחו אליך פרה אדומה עד סוף פסוק כב, במילים תטמא עד הערב, וכפי שכתב המשנ”ב (סי’ תרפ”ה ס”ק י), אך בקהילתנו החזן סיים בסוף פסוק יז, במילים מים חיים אל כלי, כעת לאחר שעברה השבת אחד מהמתפללים שם לב לכך, האם יצאנו ידי חובה כיון שסוף סוף קראו עשרה פסוקים או שצריך לחזור ולקרות בשבת הבאה שבת פרשת החודש פרשת פרה ואיך יעשו?

תשובה: הנה מרן פאר הדור בספרו חזו”ע פורים (ע’ כה הל’ ט) פסק שאם טעה הקורא בתורה וסיים פרשת פרה בפסוק “ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם”, לא יצאו ידי חובתם, ואפילו כבר קראו גם ההפטרה בברכותיה, חוזר ופותח הספר תורה ומתחיל לקרות (בברכות שלפני הספר תורה ולאחריה), מראש הפרשה עד “והנפש הנוגעת תטמא עד הערב”. ואפילו הפסיק בפסוק “מים חיים אל כלי”, גם כן לא יצא ידי חובה, וחוזר וקורא כאמור, ומכל מקום אם כבר בירך על ההפטרה לפניה ולאחריה ואחר כך נזכר, אין צריך לחזור ולברך ברכות ההפטרה כשמפטיר שנית. עכ”ל. ושם במקורות הערה לו כתב שכן הוא מפורש במחזור ויטרי (עמוד רד) וזו לשונו: מעשה באחד שפסק במים חיים אל כלי, והחזירו רבינו ע”ה, והזקיקו לחזור ולברך תחלה וסוף ולגמור כל הפרשה עד תטמא עד הערב. ע”כ. וכן הוא בסידור רש”י (סי’ שכב). ודלא כהערוך השלחן (סי’ קלז סק”ז) שכתב שאם פסק במים חיים אל כלי א”צ לחזור וכו’. ע”ש. וע’ בשלמי צבור (דף רמז ע”ד) שאפילו דילג פסוק אחד מפרשת פרה ובירך ברכה אחרונה צריך לחזור ולקרות מראש הפרשה בברכות. ע”ש.

מבואר א”כ ככל שלא סיימו את כל הפרשה לא יצאו ידי חובה ובפשטות דינם כמי שלא קראו את הפרשה, ובהלכה הקודמת (הל’ ח) פסק שם בחזו”ע שאם שכחו ולא קראו פרשת פרה, יש אומרים שיש לה תשלומים בשבת הבאה, ויש חולקים, והעיקר כסברא ראשונה. וכפי שפסק מרן החיד”א בספר לדוד אמת (סי’ ט אות ה), שאע”פ שאם שכחו הצבור לקרות פרשת שקלים בשבת שחל בו ר”ח אדר, אין לה תשלומין בשבת שלאחריה, מ”מ אם שכחו לקרות פרשת פרה בזמנה, יקראו בשבת שלאחריה, קודם שיקראו פרשת החודש. ע”כ. וכן כתב בסידור בית מנוחה. וכן בשו”ת יגל יעקב (חאו”ח סי’ יג אות א) העלה שבפרשת פרה אם שכחו לקרותה בזמנה, צריך להחמיר לקרותה בשבת שלאחריה, שהוא פרשת החודש.

העולה מן האמור: כיון שלא השלימו הקהל את פרשת פרה כתיקנה בשבת פרשת כי תשא א”כ לא יצאו ידי חובה וצריכים בשבת הבאה (שבת זו ויקהל פקודי) לקרות פרשת פרה ואחריה פרשת החודש כדי שיפטירו בפרשת החודש, וכמ”ש שם בחזו”ע שהעיקר להלכה ולמעשה שאם שכחו לקרות פרשת פרה, יקראוה בשבת החודש, ואחר קריאת פרשת פרה יקראו פרשת החודש, כדי שההפטרה תהיה “הפטרת החודש”. וכמ”ש הרב בית דוד (חאו”ח סי’ קו). וכן פסק בשו”ת ישכיל עבדי ח”ז (חאו”ח סי’ מג).

ונראה כיון שיש חיוב לקרות שתי פרשיות נוספות חוץ מפרשת השבוע, לכן יוציאו שלשה ספרים ויעשו כפי שעושים בשבת שחל בה ר”ח טבת, שמוציאין שלשה ספרי תורה, ועולים ששה עולים בספר ראשון ולא אומרים קדיש, ולאחר מכן יקראו עם ברכה פרשת פרה ואחר כך קדיש, ויקראו בספר שלישי פרשת החודש ולאחריו קדיש והפטרת פרשת החודש.