מניעת הריון

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

שאלה: אשה בת 45 יש לה שמונה ילדים מתוכם בנים ובנות, שבהריון האחרון הגיע למצב בריאותי לא פשוט ורוצה להפסיק בכלל עם ההריונות, ושואלת האם מותר הדבר?

תשובה: נתחיל עם מקורות הדינים עד לתשובה בעז”ה:

יש מצווה מהתורה “פרו ורבו” שנחלקו הראשונים בכמה ילדים ואיך, יוצא ידי חובת המצווה, אבל יש מצווה נוספת “ולערב אל תנח ידיך”, מצווה שניה זו, אינה מן התורה אלא מתקנת חכמים.

ז”א אדם לא יכול להחליט שיותר הוא לא רוצה ילדים, בגלל מצווה זו, כמו שכותב הרמב”ם – אע”פ שקיים אדם מצוות פריה ורבייה הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא יבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח” (רמב”ם אישות טו טז).

לעומת פרו ורבו שהיא מוגדרת – בן אחד ובת אחת לפחות – אין מצווה זו מוגדרת. והעיקר הוא שלא יחדלו מלהוליד, אבל כותב החיד”א:’משום מצוות לערב, סגי (די) לעיתים רחוקות… קרא הני כתיב: לערב אל תנח ידיך – שלא יניח לגמרי, וכל שישנה פקידה באשה בין הפרקים, אפילו רחוקים, אל תנח קרינן בה, ומקיים מצווה מדברי סופרים’ (ברכי יוסף, אה”ע א ב).

לכן מותר לקחת בחשבון שיקולים שונים:

מצב בריאותי ונפשי של האם, שלום בית, לימוד תורה, בעיות פרנסה, שקט נפשי וכו .והעיקר לא לחדול לגמרי. וכמובן לא להגזים ולהרחיק בין ילד לילד עשר שנים למשל. יש פוסקים שהזכירו שנה, אחרים שלוש שנים, אחרים ארבע-חמש, ואין בזה כללים ברורים.

בחתם סופר (אבן העזר כ’) מתיר לאחר שקיימו מצוות פרו ורבו, לשתות כוס של עקרין וזה לשונו – נחזור להנ”ל לע”ד אשה שלא ילדה עדיין ולא קיימה שבת לא תשתה כוס עיקרין אם לא להציל מירקון וצער לידה וכדומה אבל אם כבר קיימת שבת כל דהי שריא אפי’ בלא צערא כלל אך לכאורה היינו בפנויי’ וא”נ אפי’ בנישואו’ כדביתהו דר”ח ובימיהם שהי’ יכול הבעל לישא אשה על אשתו או לגרשה בע”כ וא”כ אם הוא מתואבי בנים ורוצה לקיים לערב אל תנח ידך יכול לישא אחרת או לגרש את זו ודביתהו דר”ח נכנסה על זה הספק שיגרשנה או ישא אחרת עלי’ אם ירצה אבל השתא הכא דאיכא חרגמ”ה א”כ אין לה רשות לשתות בלי רצון בעלה דודאי משום לערב אל תנח ידך לא הותר לו חרגמ”ה דא”כ כל הזקנות יתגרשו בע”כ וכיון דאינו יכול לגרשה בע”כ ולא לישא אחרת עליה ומתבטל ממ”ע של לערב אל תנח ידך צריכא רשות מבעלה או תתרצה לקבל גט ממנו ואם הוא אינו רוצה לגרשה וגם לא ליתן לה רשות נ”ל דאינה מחוייבת לצער עצמה מפני שיעבודה שמשועבדת לבעל והיינו צער גדול לפי ראות עין המורה וא”א לפרש כל האופנים בזה. והנלע”ד כתבתי וחתמתי שמי. פ”ב מש”ק ז’ אדר תקפ”א לפ”ק.

ולכן במקרה של סכנה או מצב בריאותי לא פשוט, יכולה לקחת גלולות, או התקן ת”ר, ולמנוע הריונות, כמובן בהתייעצות עם רב מוסמך, שגם ינחה אותם באיזה אמצעי מניעה יכולים להשתמש, כי יש כאלה שמותר רק אם יש סכנה לאשה ויש כאלה שמותר גם במצב רגיל.