להגיש אוכל למי שאינו מברך

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

שאלה – אחיין שלי ירד מהדרך ולצערי לא שומר תורה מצוות, אני מסייע לו ושומע אותו, ובזכות זה חזר לשמור שבת, אבל לדאבוני הוא לא מברך על האוכל, לפני האכילה ולאחריה, רציתי לשאול האם מותר לי להגיש לו אוכל, כשהוא מגיע לביתי?

תשובה – ראשית אציין לשבח את הדבר הגדול והזכות העצומה שלך, שאתה זוכה בסבלנות וחן לקרב קרוב משפחה בעת קושי רוחני ומקרב אותו בדרכי נועם, אשריך!

למעשה אתה צריך לבקש ממנו לברך לפני שאתה מגיש לו אוכל, ואם הוא לא מברך זו לא הבעיה שלך, אך אם אתה חושש שזה יצור מצב לא נעים, והוא יפסיק לבוא אליך ולהתייעץ איתך, וח”ו הוא עלול להתדרדר יותר, העצה שהביא הרב מרדכי אליהו זצ”ל, שתפקיר בלבך את המאכלים לאחר שאתה מגיש לו, ואז גם אם הוא לא מברך הרי אין זה בעיה מצידך, כי המזון כבר לא נחשב שלך.

והטוב ביותר אם תוכל להצטרף אליו לסעודה ולומר לו שאתה מכוון להוציאו ידי חובה ושיענה אמן.

מקורות: גמרא חולין דף (דף קז:) אמרו, שאסור להאכיל פת למי שאינו נוטל את ידיו לפני האוכל, מפני איסור “לפני עור לא תתן מכשול”.

ונחלקו הפוסקים, האם אסור להגיש לחם דווקא למי שאין ספק בדבר שלא יטול את ידיו, או שהאיסור שייך גם במקרה שיש ספק אם האורח יטול את ידיו. ומדברי מרן השלחן ערוך בסימן קסט’, משמע שגם במקרה שיש ספק אם האורח יטול את ידיו או לא, אסור להגיש לפניו לחם, מפני חשש איסור לפני עור לא תתן מכשול. (אולם המגן אברהם דייק להיפך מדברי מרן, שדוקא אם ודאי יעשה המתכבד איסור, אז אסור להגיש לפניו פת), והרמ”א שם הקל בספק אם לא יברך.

באדם שלא שומר תורה ומצות הקילו גדולי האחרונים מכמה סיבות דבר ראשון ספק אם לא יברך, וגם אם לא יברך, אם תבקש ממנו לברך רובם המכריע יברכו בשמחה, וגם אם לא יש מקום של איבה ושנאת ישראל שזה גם עבירה חמורה יותר מלא לברך, ולכן הקלו לתת לפניו גם אם לא יסכים לברך, אבל כאן בעניניו זה יותר חמור כי הוא בטוח לא יברך והוא גם עושה זאת ח”ו להתריס, אבל בכל זאת יש את ההיתר של הרב מרדכי אליהו שכתבנו, וכן את מה שהציע הרב עובדיה יוסף זצ”ל, שתברך אתה לנוציאו ידי חובה, וכן הרב וואזנר בשו”ת שבט הלוי הביא עוד היתר שאם לא יאכל אצלך הוא יאכל במקום טרף וכך אתה מצילו מאיסור חמור זה וזה לשונו – “מי שיש אצלו אורח חשוב ואינו שומר תורה ומצוות יש לצדד להקל לתת לו מאכל ומשתה, אם הוא באופן שאם יבקש ממנו ליטול ידיו ולברך ירגיז לו מאד, וכיון שהוא איסור דרבנן ואינו בתרי עברא דנהרא, דאדרבה אם הוא לא יתן אזי ילך למקום אחר ויאכל נבילות וטריפות ומאכלות אסורות, ומדין מסייע לעוברי עבירה עיין בפרי מגדים הכא דאיכא דיעות דבאיסור דרבנן ליכא דין מסייע כשאינו בתרי עברא דנהרא, ועוד על פי המבואר ביורה דעה סי’ קנ”א בש”ך ובמפרשים שם, דאדם העובר על כל המצוות במזיד ליכא כלל דין דמסייע וכו”

מרן הרשז”א התיר באופן שזה יביא לאיבה, ובמקרה שהוא תורם הרבה צדקה וכו’, ואולי גם אפר לומר שאם הוא ירד ברוחניות זה גם דבר שאפשר להקל

בקיצור נמרץ הכי טוב לבקש ממנו לברך, ואם לאו לברך בעצמך, ואם אין לך אפשרות אפשר לתת לו ועדיף גם לעשות את הפתרון של הרב מרדכי אליהו ולהפקיר.