פרישה בכלה שנמצא שאין לה בתולים

הרב אברהם חזן
הרב אברהם חזן
ראש כולל, רב קהילה ובי"כ, מורה הוראה, אשדוד

הרב אברהם

חזן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

שאלה: כלה בתולה שהלכה להיבדק אצל רופאה, ונמצאה שאין לה בתולים, האם לאחר ביאה ראשונה צריכה לפרוש מבעלה.

תשובה: הנה ראיתי בספר אבני שהם להגר”מ פנירי שליט”א ( מילואים והוספות) שדן בזה , ופסק שחייבת לפרוש מבעלה אף אם לא ראתה דם , וטעמו שכמו שיש בוגרות שדמיהן כלין , אך מכיון שיש בוגרות שעדיין יש להם בתולים לא חילקו ביניהם , דאי לא נימא הכי , נתת תורת כל איש בידו, ומעתה כל כלה תיבדק שמא כלו בתוליה , ואין להביא ראיה מכלה שהיה לה בתולים ובודקו ע”י רופא , משום שהרופא הסירם לגמרי, ומילתא דלאו שכיחא היא ולא גזרו בה רבנן משא”כ בנדו”ד . עכ”ל.
ולאחר מחילה רבה מהדר”ג , לא זכיתי להבין, דהן אמת שיש בוגרות שיש לה בתולים ויש בוגרות שאין להם בתולים , ולכן לכל הבוגרות אמרינן שנותנים רק בעילת מצוה , אך אותה כלה שנבדקה אצל רופאה וראתה בעליל שאין לה בתולים כלל , דינה כאותה כלה שבתוליה בודקו ע”י רופא, וגם זה לא דומה למה שכתב שם הרב בשם שו”ת זרע אמת ( ח”ב סימן פד ) דמוכת עץ אף על גב דאין לה טענת בתולים , מכל מקום לא כלו בתוליה לגמרי .ע”ש . משום דהתם לא נבדקה, אלא קיבלה מכה באותו מקום , לכן חז”ל אמרו דאין לה טענת בתולים כי אולי לא כלו בתוליה לגמרי , אך בנדו”ד שנבדקה ע”י רופאה וראתה שאין בתולים , וגם לאחר הביאה הראשונה לא ראתה דם למה צריכה לפרוש מבעלה , ובפרט שיש לצרף את שיטת הראב”ד בספר בעלי הנפש ( עמ ‘ נט ) שפסק שאפילו בבתולה אם לא נמצאה דם טהורה, וכ”כ הרוקח בשם רוב הרבנים ( הובא בטה”ב ח”א עמ ‘ תקב ) וכל שכן בנידוננו , ועוד יש לצרף מה שכתב מרן הטה”ב ( שם עמ תקד ) שלדעת רבינו חננאל והגאונים והרי”ף, בוגרת אין להם טענת דמים שבתולותיה כלים והרדב”ז בתשובה ( ח”ד סי ‘ אלף ורמו ) צירף סברתם לסניף . ע”ש . ונמצינו למדים דאית לן כמה ספקות חזקים ומוצקים להתיר בנדו”ד , ובפרט דעסקינן במידי דרבנן . כנלענ”ד .
העלה מן האמור: כלה בתולה שהלכה להיבדק אצל רופאה קודם החתונה, ונמצאה ללא בתולים, ולא ראתה דם בתולים אחר ביאה ראשונה מותרת לבעלה ואין מקום להחמיר כנלענ”ד.