טיסה בשבעה נקיים

הרב יוסף אנטיזדה
הרב יוסף אנטיזדה
רב ביה"כ "מגן דוד", רמת ישי

הרב יוסף

אנטיזדה

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

טיסה בשבעה נקיים

שאלה:
בימי שבעה נקיים יש לי טיסה מארה”ב לישראל. ורציתי לשאול האם כשהזמן מתקצר על ידי הטיסה, האם אני צריכה להמשיך לספור לפי הזמן של ארה”ב (דהיינו להמתין בישראל שבארה”ב יגיע הלילה), או שמכיוון שהגעתי לישראל אני צריכה לספור לפי הזמן של ישראל?
כמו כן, מה הדין אם ביום הראשון לספירה יש לי טיסה מארה”ב לישראל והמטוס נוחת בישראל לאחר השקיעה, דהיינו ביום השני האם אני יכולה ללכת בזה לפי הארץ שממנה יצאתי שבה עדיין יום או שפיספסתי יום?

תשובה:
הכלל בזה: שבמקרים הנ”ל את הולכת אחר המקום שהגעת. ולכן במקרה הראשון “הרווחת” כמה שעות, ובמקרה השני “פיספסת” יום. אך אפשר לעשות את הבדיקה במטוס בזמן שכבר האיר השחר וכמו שאפרט בהמשך.

תשובה בהרחבה:
נאמר בזוהר הקדוש
ובשית מאה שנין לשתיתנאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא ומבועי דחכמתא לתתא ויתתקן עלמא לאעלה בשביעאה כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא לאעלא בשבתא, +
(בשנים אשר משש מאות שנה לאלף הששי יפתחו שערי החכמה למעלה ומעיינות החכמה למטה והעולם יתתקן כדי שיוכל להכנס לאלף השביעי )
(זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קיז עמוד א)
כהכנה לביאת המשיח ישנם לקראת האלף השביעי כל מיני חידושים טכנולוגים (מעיינות החכמה למטה) וכתוצאה מכך ישנם כל מיני אתגרים ושאלות הלכתיות הנובעות מכך.
כמו כן, עם המצאת המטוס כאשר אדם יכול להגיע במהירות רבה ממקום למקום אחר, מתעוררת השאלה מה עליו לעשות וכיצד עליו לנהוג.
ובנדון דידן, האם האשה שהגיעה באמצע ימי ספירתה ממדינה למדינה שיש בה הפרשי שעות כיצד עליה לנהוג בספירתה, האם להתחשב במקום ממנו הגיעה או להתחשב במקום ממנו הגיעה ?

האם צריכה לספור ימים או שעות?
התשובה לכך תלויה בחקירה האם ספירת ה7 נקיים צריכה להיות 7*24 שעות דהיינו ימים מלאים, או שלא צריך ואם עבר עליה יום אע”פ שלא עברו 24 שעות נחשב ליום.

הנפקא מינה בין ספירת שעות או ימים
הנפקא מינה בחקירה זו, תהיה במקרה שאשה התחילה את ספירתה. לדוגמא בארה”ב ששם לעומת הארץ יש הפרש של 7 שעות ,כלומר כשבארצות הברית השעה היא 12 בלילה בארץ הקודש השעה תהיה כבר 7 בבוקר. אם בתוך ימי הספירה שלה טסה לארץ, השאלה מתי היא מסיימת את ספירתה.
אם נאמר שצריך שיעברו 7 ימים מעת לעת מלאים, נמצא שהיא תסיים את ימי ספירתה באמצע הלילה, ולא תוכל לטבול לפני כן. אך אם נאמר שלא צריך 7 ימים מלאים, נמצא שמיד בהגיע הלילה במקום שהיא נמצאת הסתיימו ימי ספירתה, ויכולה תכף לטבול אע”פ שאם נבדוק במספר השעות חסרים לה 7 שעות להשלמת 7 ימים מעת לעת.

דברי הש”ך והקושי שבהם
והנה הש”ך (יורה דעה סימן קצ”ו סק”ד) כתב שכל ההיתר לאישה לפסוק בטהרה לאחר שהתפללו היא והציבור ערבית הוא בתנאי, שלא עברו 24 שעות אבל לאחר מכן לדברי הכל אסור.

וכל רבותינו האחרונים המה ראו כן תמהו בכוונתו. וכתב עליו הדגול מרבבה שדבריו תמוהים שהרי אפילו לעניין איסור סקילה אזלינן בזה אחרי שעות זמניות ולא אחרי השעות השוות.

ישובו וחידושו של התפארת צבי בדברי הש”ך
והתפארת צבי (סק”ג דף צט,א) כתב ליישב את תמיהת האחרונים על דברי הש”ך, שלדברי הש”ך צריך שאותם ימי הספירה יהיו מעת לעת .
ולפי זה יוצא דבר חדש, שכל יום מימי הספירה של האישה צריכים להיות מלאים. ואם חסרים שעות צריכה להמתין שיעברו עליה 24*7 ואז תוכל להיטהר. ובנידון דידן אישה שהגיעה באמצע ימי הנקיים מארה”ב או ביום השביעי צריכה להמתין שיעברו עליה 7*24 לפי השעות מארץ המוצא שלה. ובמילים אחרות עליה להמתין עוד 7 שעות.

הכרעת האחרונים
ואמנם הפוסקים חלקו על דברי התפארת צבי
וכתב בשו”ת שבט הלוי ( שו”ת שבט הלוי חלק ב סימן צג ) “הנה בעניותי אין כאן ספק דכיון דעברו שבעה ימים קצרים או ארוכים והגיע ליל שמיני, וספרה לה שבעה ימים ואחר תטהר קרינן, דימים בעינן לא ז’ מע”ל, דיום טהור הוא הגורם והרי איכא ז’ ימים ספורים לפנינו.
ואם תחייבה למנות עד גמר המע”ל א”כ חל זמן טהרתה באמצע הלילה וזה לא מצינו, ולהוסיף יום שלם אין לנו מ”מ אעפ”י שנראה כן לא אקבע אותו לדינא עד שיסכימו עמי גדולי פוסקים מובהקים”.
ובספר שיעורי שבט הלוי (שיעורי שבט הלוי עמוד רע”ט )כתבו תלמידיו בשמו להקל בזה בלא להזדקק לעוד פוסקים שמקילים
וכן פסק תלמידו הגאון הרב יקותיאל פרקש שליט”א (בספר מחשבת הטהרה פרק י”ז סעיף י”ט )
ובטהרת הבית (חלק ב עמוד רעז ואילך )למופת הדור הרב עובדיה יוסף ז”ל האריך להוכיח במישור שרוב מנין ורוב בנין הפוסקים לא שמיעה ליה הכי, וכן ראיתי שפסק הגאון הרב פנירי שליט”א (אבני שהם עמוד תרב).
ולכן במקרה שהיא התחילה למנות את הימים בארצות הברית והגיעה לארץ, ממשיכה לספור לפי הזמנים של הארץ. אף על פי שנמצא שהיא טובלת 7 שעות לפני שהסתיים היום השביעי בארצות הברית.
ובמקרה שהגיעה לארץ במטוס ורוצה להתחיל למנות את היום הראשון לספירתה, אך נחתה בארץ לאחר שהסתיים היום. אנחנו לא מתחשבים בכך שבארצות הברית עדיין יום, מכיוון שהיא נגררת בזה אחר מקום שהגיעה ולכן במקרה כזה היא פספסה יום.

פתרון אפשרי
אך החכם עיניו בראשו ואיזהו חכם הרואה את הנולד. אפשר להיערך לזה בהתאם, ויכולה לעשות את הבדיקה בעודה במטוס ובתנאי שזה לאחר הזריחה המקומית. וכמו שלעניין תפילה ותפילין הנוסעים במטוס גררים אחר השעה במקום שהמטוס נמצא (אם מעל האוקיינוס או באירופה ). כך גם לעניין ספירת האשה, היא נגררת בזה אחר המקום הנוכחי של המטוס.
והעירני חכם אחד, שהיום במטוסים החדשים יש לכל אחד אפשרות לקבל מידע על הזמנים ההלכתיים של אותו היום, באותו מקום שהמטוס טס מעליו. כמו זריחה, סוף זמן ק”ש, סוף זמן תפילה, שקיעה, צאת הכוכבים, וכן על זה הדרך. ואם כן אמנם כשהיא נוסעת בתוך ימי ספירתה מארה”ב לארץ מתקצר לה היום, ויש בזה מעלה וחיסרון. אך הפתרון המובא לעיל יש בו כדי שלא תפסיד את אותו היום.
(ולפעמים יכול יום אחד להרוס את כל 7 הימים ולדוגמא כשקיבלה היתר לספור ראשון ושביעי ובשביעי טסה מארה”ב לא”י ונחתה בארץ לאחר שהחשיך ואכמ”ל ועוד חזון למועד)