דם בתולים לכלה מעוברת

הרב אברהם חזן
הרב אברהם חזן
ראש כולל, רב קהילה ובי"כ, מורה הוראה, אשדוד

הרב אברהם

חזן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

דם בתולים לכלה מעוברת

שאלה: כלה שנתעברה בעודה בתולה, האם תחשוש לדם בתולים.

תשובה: קרום הבתולים הינו קפל דק של קרום בפתח הנרתיק, הקצוות הפנימיים של הקרום נוגעים זה בזה, וידוע שישנם כמה סוגי קרומים. ישנם נשים שיש להם קרום בתולים גמיש ואינו נקרע בביאות אלא נמתח ואחר כך חוזר למקומו, ואינה נאסרת על בעלה כל עוד לא ראתה דם.
והיות שהבתולים הם מחוררים ודרכם יוצא הדם החודשי, שאם היו הבתולים בלתי מחוררים וסגור לגמרי, הדימום הוסתי אינו יכול להתנקז החוצה, ותסבול מזה כאבים.
והנה היה מקרה שהיה לכלה בתולים גמישים שאינם נקרעים אלא נמתחים והכלה נתעברה בעודה “בתולה”, ושאלה בפיה, האם תצטרך האשה לחשוש לדם בתולים אם תהיה ביאה, וכן כשיקרע הבתולים. ונראה לומר שהדבר ברור שהיא תצטרך לחשוש לדם בתולים אף שהיא מסולקת דמים.
דהנה כתב הראב”ד (שער הפרישה עמ’ יח הוצאת אשכול) וז”ל, גזרו על דם בתולים, ואפילו תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונישאת בועל בעילת מצוה ופורש, וכל זה שלא ישתבשו בשאר דמים טמאים, ע”כ. וכן מבואר בהרא”ש (ריש פרק תינוקת) שכתב שאין הכל בקיאין בחילוקי הדינים בין מי שלא הגיע זמנה לראות לבין מי שהגיע זמנה, ובין בוגרת שלא ראתה לבין בוגרת שראתה, הלכך הסכימו להשוות כולן וליתן להן דין בוגרת שראתה שנותנים לה בעילת מצוה ופורש. ועיין עוד בהרא”ש (כתובות פרק א סימן ט) ובשו”ת יביע אומר (חלק א יו”ד סימן יד אות ו).
ואם כן בנידוננו שהיא בוגרת ונתעברה אף שהיא בתולה, שכבר כתב בשו”ת נודע ביהודה (קמא אהע”ז סימן כב) שכוונת חז”ל (יבמות לד.) אין אשה מתעברת מביאה ראשונה הוא רק על פי הרוב. ועיין בטהרת הבית (הנד”מ חלק א עמ’ תקלז).
אם כן כשהחתן בעל והבתולים לא נקרעו אלא רק נמתחו, לא חוששים שמא נקרע מעט הבתולים ויצא ממנה דם ונאבד בזרע או בכתלים, משום שהחתן לא ידע שיש לכלה “בתולים גמישים”, אלא רק לאחר שנשלחה לבודקת הלכתית וראתה שיש לה בתולים גמישים, רק אז נתעוררה השאלה אם היא צריכה לפרוש מבעלה או לא, ובמקרה כזה שלא נקרעו הבתולים לא צריכה לחשוש לדם בתולים והרי היא טהורה. אך אם תהיה ביאה בהמשך ההריון שכן יקרע הבתולים צריכה לפרוש מבעלה, שאין חילוק בזה אם היא מעוברת או לא. וכן אם הבתולים יתנתקו מעצמם, או שהרופאה תנתק אותם אז היא טהורה כדין בתולים שנחתכו על ידי רופאה.
העולה מן האמור
חתן שבעל בעילת מצוה והרגיש ששום דבר לא נקרע והכלה נבדקה על ידי בודקת הלכתית וראתה שיש לה “בתולים גמישים” והם שלמים, הכלה טהורה אף על פי שבעל אותה. ואם הבודקת אומרת שמעט מהבתולים נחתך, הרי היא טמאה כדין דם בתולים.