עבר הווסת ולא בדקה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

עבר הווסת ולא בדקה

שאלה: אשה שהגיע יום הווסת, ושכחה ולא עשתה בדיקה. א. האם היא מותרת לבעלה? ב. וכן האם עקרה את יום הווסת הקבוע ושאינו קבוע?

תשובה: א. אם ביום הווסת הקבוע שלה או בעונה בינונית, שכחה ולא עשתה בדיקה, אסורה עד שתבדוק, ואפי’ לאחר כמה ימים חייבת לעשות בדיקה זו, ואם זה ווסת שאינו קבוע, מותרת גם ללא בדיקה, ויש שהחמירו לחייב בדיקה גם בווסת שאינו קבוע. וכל זמן שלא בדקה את עצמה אסורה בתשמיש ויש שאוסרים גם בשאר קריבות, ויש מתירים בשאר קריבות.
[וכן לא צריכה ללבוש בגד לבן צמוד לגוף ביום הפרישה, אבל יש כאלה שסוברים שרק אם לבשה לפני הפרישה בגד צבעוני לא צריכה להחליף לבגד לבן, אבל אי אפשר להחליף מבגד לבן לבגד צבעוני ביום הפרישה].
ב. לגבי עקירת הווסת ללא בדיקה, בווסת הקבוע כדי לעקור אותו חייבים בדיקה, ובווסת שאינו קבוע נעקר הווסת גם ללא בדיקה.
מקורות: בגמרא נידה טז. “איתמר אשה שיש לה ווסת, והגיע שעת ווסתה ולא בדקה, ולבסוף בדקה, אמר רב אם בדקה ונמצאת טהורה אז היא טהורה ולשמואל גם אם מצאה את עצמה טהורה דינה כטמאה מפני שאורך בזמנו בא, והגמרא מעמידה שם את מחלוקתם האם ווסתות דאורייתא או דרבנן, רוב הראשונים פסקו שווסתות דרבנן ולכן אם בדקה עצמה ומצאה שהיא טהורה אז היא טהורה, והר”ן ביאר שבעבר זמן הווסת ולא בדקה טהורה, והרשב”א חילק בין ווסת קבוע או עונה בינונית שחייבת לבדוק גם לאחר יום הווסת לבין ווסת שאינו קבוע, שטהורה אם לא בדקה בשעת הווסת.
השו”ע בסימן קפד סעיף ט’ הביא בתחילה את דעת הר”ן המקילה אבל בדעה השניה הביא את שיטות רוב הראשונים שמחלקים בין ווסת קבוע לשאינו קבוע, וכן פסק הרמ”א, ורוב הפוסקים הסכימו להלכה שבחייבת לבדוק, גם אם בדקה לאחר כמה ימים ומצאה שהיא טהורה דינה שהיא טהורה, אבל השך בס”ק כג הביא את דעת הב”ח שהחמירה שהבדיקה צריכה להיות מיד, ולמעשה פוסקים שגם בבדקה עצמה לאחר כמה ימים ומצאה שהיא טהורה דינה כאשה טהורה.