שימשה עם בעלה לפני טבילה

הרב יוסף אנטיזדה
הרב יוסף אנטיזדה
רב ביה"כ "מגן דוד", רמת ישי

הרב יוסף

אנטיזדה

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

שימשה עם בעלה לפני טבילה

שאלה שנשאלתי בבית ההוראה לשלמות המשפחה:
זוג שקיימו יחסי אישות בזמן שאסור להם כלומר: לפני הטבילה, כיצד ינהגו מכאן ואילך?

תשובה :
הקדמה
עם ישראל קדושים הם, ואם נזהרים באיסור של אכילת חזיר, שהוא לאו ועונשו קבלת מלקות, על אחת כמה וכמה באיסור נידה, שהוא איסור של קרבת אישות לנדה, והוא איסור כרת וכמהו כאכילה ביום כיפור, והוא מאיסורי תורה החמורים.

בדורות הקודמים עד לפני זמן לא רב, מצוות טהרת המשפחה הייתה אחת מן המצוות שנשות ישראל הקדושות והטהורות, בכל מקום בעולם מסרו עליהם את הנפש, במלוא מובן המילה. בין אם במדינת בוכרה שהיו הולכות עם גרזן ושוברות את הקרח וטובלות!!!, ובין אם ברוסיה, מקום שמקוואות הטהרה היו מחוץ לחוק וכל מי שטבל בהם נכנס לסכנת חיים וכמעט בכל משפחה יש איזשהו סיפור גבורה מסביב לנושא זה.

ובהיותי חתן סיפר לי מדריך חתנים שהכיר זוג עולים מרוסיה ערירים וכשנפטר הבעל בקשה האשה לומר מספר מילים על קברו ואמרה “יודע אתה שהסיבה שאין לנו ילדים זה כי לא היה במקום מגורנו מקווה טהרה” וכל אדם יכול לשאול את הסבתות שלו שיספרו מה היה בדורות הקודמים והמפורסמות לא צריך להביא ראיה ומצווה זו היא הלב של הבית היהודי המנוע שבזכותו הבית היהודי מתפקד ומתקדש ואנחנו מה נאמר?

בחומרת כרת מבואר בספר התניא קדישא (אגרת התשובה פרק ה): שבשעה שאדם עובר עבירה, הוא מנתק את החיבור שלו עם אלוקים באותו צינור, שכשם שיש תרי”ג מצוות כך יש תרי”ג נימין שבו הוא מחובר לאלוקים וכשמקיים מצווה הוא מתחבר דרכה לאלוקים (מצווה מלשון צוותא וחיבור), וכשעובר על עבירה מסויימת אותו צינור מתנתק.
שונה הדבר בעבירה שיש בה כרת, שהוא מתנתק בבת אחת מכל הנימין המחברים אותו לאלוקים וזוהי הסיבה שמת בקיצור ימים כי החיבור שלו למקור החיים התנתק. כעת אנחנו נמצאים בחודש אלול שחודש זה וימים אלו המסוגלים לתשובה וכפרה.

בנוגע לגוף השאלה
כידוע ישנם כמה שלבים בטהרה עד לרגע שהזוג מותר ביחסי אישות.
1. המתנת 4 – 5 ימים לפני שמתחילים בספירת השבעה נקיים.
2. הפסק טהרה, ומוך דחוק על ידי בדיקה בעומק. בדיקה זו חותמת את השלב שבו הופיעה הווסת, ופותחת שלב חדש שבו האשה “נקייה”.
3. ספירת 7 ימים נקיים מכל כתם ולבישת לבנים ובדיקה בכל יום בבוקר ולפנות ערב.
4. טבילה בתחילת הערב השמיני.
רק לאחר השלמת כל השלבים הנ”ל לפי הסדר מותרים בני הזוג ביחסי קירבה ואישות.

התשובה לשאלה הנ”ל תלויה בכמה פרטים כדלהלן:
*במידה והזוג נכשלו בימי ההמתנה (4 -5), צריכה להמתין מיום קיום היחסים 4 ימים למנהג עדות המזרח, ו5 ימים לבני אשכנז ואז תתחיל לספור.
קיימת אפשרות נוספת, לעשות שטיפה יסודית, ולנקות טוב באותו מקום עם סבון. כגון על ידי ישיבה באמבטיה במים חמים, (לגבי האפשרות האחרונה כדאי להתייעץ עם רב מורה הוראה) ובערב יכולה להתחיל בספירת ימי ה7 נקיים.

*במידה ונכשלו באמצע ספירת ימי השבעה נקיים .צריכה להמתין 4 ימים לפני שממשיכה לספור. קיימת חלופה נוספת, לעשות שטיפה יסודית באותו מקום, (כגון על ידי ישיבה באמבטיה במים חמים) ואז אפשר לקצר את ימי ההמתנה (מותנה בשאלת חכם). וכשמסיימים את שלב ההמתנה או השטיפה, ממשיכים את הספירה מאותו יום שנכשלו, בלי להחשיב את היום שבו נכשלו. לדוגמא: אם נכשלו ביום השלישי לספירה,אותו יום לא נחשב להם. וממשיכים את הספירה לאחר ימי ההמתנה ביום השלישי לספירה. כלומר מתחילים מהערב לספור וכשהיום נגמר היא סיימה יום שלישי ומתחילה לספור יום רביעי כי כאמור לעיל שאותו יום שנכשלו, לא הצטרף לספירת השבעה נקיים.

*אך במקרה שנכשלו בני הזוג לאחר שסיימה את שלב ספירת ה7 נקיים, לפני שטבלה. במקרה כזה היא יכולה ללכת מיד ולהיטהר, ולא צריכה להמתין ולא מפסידה שום יום מימי הספירה שלה, ויפה שעה אחת קודם.

אסיים את תשובה זו בדברי הרמב”ם ביד החזקה בספר המדע בהלכות תשובה פרק שביעי.
“כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מה’ אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם, צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו’ ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי, מי גם בכם ויסגר דלתים וגו’, והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בה’ אלהיכם, צועק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה, ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך, ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר וערבה לה’ מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות. ”