דיני מעוברת בצום כיפור

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

מאמר בנושא צום ביום כיפור לאשה מעוברת

בפתח דברינו נדגיש שבכל הריון שהוא לא רגיל, דבר ראשון צריך להתייעץ עם רופא, ואח”כ לשאול מורה הוראה מוסמך.

נתחיל לבאר כמה דינים שונים בדין צום לאשה מעוברת:
1. עד 40 יום
2. עד חודש תשיעי
3. מחודש תשיעי
4. אשה שכבר אחזוה צירי לידה

מובא בגמרא פסחים דף נד, שאשה מעוברת צמה ומשלימה ביום הכיפורים, וכך נפסק בשולחן ערוך בסימן תריז סעיף א’, וזה לשונו: עברות ומניקות מתענות ומשלימות ביום הכיפורים.
ובמסכת יומא דף פב כתוב: עוברה שהריחה ופניה משתנים (אף על פי שלא אמרה צריכה אני) לוחשין לה באוזנה שיום הכיפורים הוא, אם נתקררה דעתה בזיכרון זה מוטב ואם לאו מאכילין אותה טיפה טיפה אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה יותר ויותר וכו’, עד שתתיישב דעתה.

וכך פסק השו”ע בסימן תרי”ז סעיף ב’, ומביא שעה”צ סק”ג שאומרים לה מעניין היום, מזכירין לה את ההבטחה על העובר, שאם תתישב דעתה מובטח בו שהוא ירא שמים.
יוצא מכאן שמעוברת רגילה צריכה לצום אבל כל זמן שיש חשש סכנה צריכה לאכול וכו’.

ולענייננו, כיום, יש דיעות שכל אשה בהריון צריכה לאכול שיעורים, אבל כל גדולי הפוסקים אסרו ואמרו שאשה מעוברת, כאשר ההריון תקין והאשה בריאה אזי לכתחילה צריכה לצום.
רק יש לדעת ולהכיר את שיטות המקילים, בשביל לדעת בעת הצורך לשאול את הרבנים במקרים הנצרכים לכך, כגון לדוגמא אשה שיש לה הריון של תאומים, וההריון תקין והאשה בריאה, אבל קשה לה מאוד לצום, אפשר לשאול את הרבנים שקיבלו מרבם את ההיתר הזה, הרב שהתיר היה הגרי”י פישר, ממאה שערים בירושלים. [כמובן להתייעץ עם רופא ואח”כ לשאול מורה הוראה].

אך חשוב להדגיש שאם אשה מעוברת מרגישה כאבי גב או צירים או כאבי בטן, או אם החל דימום, בוודאי צריכה לאכול שיעורים ובמקביל עליה לשאול רופא או מורה הוראה כי יש מקרים שלא די לאכול שיעורים ותצטרך לשתות או לאכול יותר מכדי שיעור.
וממתי נחשבת מעוברת, האם משעה שיודעת שהיא מעוברת, גם לפני ארבעים יום, חל עליה דין מעוברת? השע”צ ס”ק א’ מסתפק בזה, אבל שבה”ל ח”ז סי’ פ’, העלה להקל במקום הצורך אף בפחות מארבעים יום.

וכן אשה שהיו לה בעבר שני הפלות או שהרופא אומר שיש חשש להפלה או ללידה מוקדמת, צריכה לאכול שיעורים ויש לפעמים שצריכה לאכול רגיל, ולכן חובה להתייעץ עם רופא ואח”כ לשאול מורה הוראה.

וכן בחודש תשיעי, צריך להתייעץ עם רופא, האם יכולה לצום היות ויש מקרים של סכנה, כגון סכרת הריון וכו’, שיש בעיות נוספות חוץ מללדת מוקדם, וכמובן לאחר הייעוץ עם הרופא לשאול רב.
אשה שכבר אחזוה צירי לידה חזקים או שכבר לא יכולה ללכת, או שהחל דימום משמעותי אסור לה לצום בכלל ואפילו לא שיעורים.