להניק ולחתל בסוכה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

שאלה:
האם מותר לאשה
1. להניק את בנה בסוכה?
2. ולהחליף טיטול לתינוק בסוכה?

תשובה:
1. הנקה, מותר להניק בצניעות.
2. אסור להחליף טיטול בסוכה.

מקורות:
לגבי הנקה בספר תורת המינקת (עמ’ סה), וכן בספר כי בא מועד סוכה (עמ’ צו) בשם הגר”א וייס דמעשה ההנקה אינו מעשה ביזיון, ועוד מצוי שמניקים גם בסלון הבית ובמקומות מכובדים, וזכר לדבר ממה שאמרו בגמ’ סוכה דף ב’ ע”ב, מעשה בהילני המלכה בלוד שהיתה סוכתה וכו’, וכן נראה לי שפשוט להתיר להניק בסוכה את התינוק ובפרט כשמכסה לגופה כדרך נשים צנועות, וע”ע בת”ה סוף אות ה, ובוי”ד סוף אות מד.

ולגבי החלפת טיטול בסוכה, כתבו הפוסקים שלא להחליף חיתול לתינוק בתוך הסוכה ראה בס’ חזו”ע סוכות (עמ’ קכט) שכתב בקצרה שאין להחליף חיתול לתינוק בסוכה, ועי’ בספר אור שבעת הימים (יז יח) שהרחיב בזה מעט ובריש דבריו רצה לחלק בין קטן שמרחיקין מצוואתו לקטן שאין מרחיקין מצוותו אך סיים לאסור.
וכן כתב בספר תורת המינקת, אסור לעשות תשמיש בזוי בסוכה ולכן אין להחליף טיטול לתינוק ולנקותו בתוך הסוכה וכל שכן שאין להושיבו על סיר בתוך הסוכה.

אבל לגבי זקן וחולה מצינו בחזו”ע שם (עמ’ קלא) שהתיר לזקן או חולה להשתין בסוכה כשאח”כ יכסהו כראוי.