כתם בשבעה נקיים

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אשה שעשתה הפסק טהרה לפני השקיעה ואח”כ מוך דחוק כדין, למחרת בבוקר עשתה בדיקה ראשונה והעד יצא נקי. לאחר כמה שעות ראתה על הבגד הלבן הצמוד לגופה כתם קטן של דם. מה דינה?

וכן מה הדין אם זה קרה לה לאחר מספר ימים, אך עדיין במהלך 7 הנקיים?

תשובה: חייבים לשאול חכם הבקי בדינים אלו, וחלילה להקל בדבר, וכן גם בכתם פחות מכגריס צריך להראות לחכם שיפסוק מה דינו, ואין להקל ראש בדינים חמורים אלו.

לנוהגים לדעת הבית יוסף, אין חילוק בין הימים. זאת אומרת, אם יש לה סיבה לתלות בה את הכתם, כגון אם היא סובלת מטחורים או קיים פצע, אז יכולה לתלות את הדם שהיא רואה בדברים אחרים ולא בדם נידה, בכפוף לדינים של כתם אך צריכה לשאול חכם האם אכן היא יכולה לסמוך על הסיבה שנראית לה. אם מדובר על כתם ממש קטן, בערך כמו שקל (פחות משיעור גריס) אז אפשר תמיד להתיר.

לנוהגים כדעת הרמ”א, אם גודל הכתם הוא יותר משיעור ‘גריס’, אז בשלושה ימים הראשונים של ספירת ימי הנקיים לא יכולה לתלות בסיבות אחרות את הדם, אבל לאחר שלושת הימים הראשונים יכולה לתלות את הדם בסיבה אחרת אם יש כזו ותשאל חכם. אבל בכתם פחות מכגריס גם בתוך שלושת הימים הראשונים יכולה להקל. ואם לא בטוחה האם מדובר בשיעור גריס כדאי להתייעץ עם רב. (גודל פחות משקל וודאי מותר, יותר ממטבע “שני שקל” זה כבר בעייתי)

מקורות:

בגמרא נידה כתוב בכמה מקומות, תניא ”וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר”, למדו חכמים שלא יהיה טומאה ביניהם, אלא יהיו רצופים, וכן פסק השו”ע בסימן קצו סעיף ט’ שאם ראתה דם בתוך ימי שבעת נקיים, פסלה את כולם ומתחילה לספור מחדש, אבל זה הכל בראתה דם בהרגשה שזה הדם שמטמא אותה מהתורה, אבל אם ראתה שלא בהרגשה, לא נחשב שראתה דם, ודינה ככל אשה שרואה כתם, וכן פסק בטהרת הבית (ח”ב עמ’ שעב-שעג).

הרמ”א בסימן הנ”ל חלק על השו”ע, וכתב שבתוך השלושה ימים הראשונים, לא סומכים על ההיתרים של ראיית כתם, ולכן הרואה כתם בשלושה ימים הראשונים פסלה את הספירה ומתחילה לספור מחדש, לאחר שלושת הימים הראשונים יכולה לתלות את הכתם ככל דיני כתם. וכתבו הפוסקים שגם לדעת הרמ”א בכתם פחות מכגריס, אפשר לתלות בכינה וכו’ ולכן היא תמשיך את הספירה, וכן צריך לדעת שלשיטת הרמ”א יש חילוק בין הסופרת שבעה נקיים לאחר ראייה של ווסת שאז מחמירים בכתם יותר מכגריס בשלושת הימים הראשונים, לבין הסופרת שבעה נקיים לאחר שנטמאה בכתם שאז לדעת הרבה פוסקים יכולה להקל בכתם יותר מכגריס גם בשלושת הימים הראשונים.

דבר חשוב, בכתם יותר מכגריס, כדי לתלות את הדם בדבר אחר ולא בכתם חייבים לשאול חכם הבקי בדינים אלו, וחלילה להקל בדבר, וכן גם בכתם פחות מכגריס צריך להראות לחכם שיפסוק מה דינו, לגבי הגודל של הכתם ולגבי עוד כמה עניינים, ואין להקל ראש בדינים חמורים אלו.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*