הסכם גירושין שלא מומש עקב חזרת הצדדים לשלום בית ו/או עריכת הסכם שלום בית

דוד

עשור מגשר וטוען רבני מוסמך

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

מה קורה כאשר הצדדים חתמו על הסכם גירושין אך חזרו לשלום בית

בתיק מספר 605536 לפני כבוד הדיינים: הרב חיים בזק – אב”ד, הרב שלמה שושן, הרב איתן זן בר. בעניין: ביטול הסכם גירושין לאחר שהצדדים חזרו לשלום בית צוטט בהרחבה: דעת גדולי הדיינים בעניין תוקפו של הסכם גירושין שלא מומש

הדעות המקימות את ההסכם בחזרת הצדדים לשלום בית

בספר “סדר הדין בבית הדין הרבני” של פרופ’ אליאב שוחטמן (מהדורת תשע”א – 2011) עמ’ 1194 הביא מפסק דינו של בית הדין הגדול בהרכב הדיינים הרה”ג שלמה דיכובסקי שליט”א הרה”ג אריה הורביץ זצ”ל ויבל”א הרה”ג שלמה בן שמעון שליט”א שכתבו: “בהעדר החלטה מפורשת המבטלת את ההסכם, אין לראות את ההסכם כבטל.”

עוד, הובא שם מפסק דינו של בית הדין בתל אביב שקבע בנסיבות הדומות לנידון שבפנינו, שהסכם הגירושין אושר אך הצדדים חזרו לשלום בית, ולאחר זמן התברר ששלום הבית לא עלה יפה, בית הדין פסק שאין לשנות את ההסכם ועל הצדדים להתגרש על פי התנאים שנקבעו בהסכם הגירושין שאושר.

הדעות המבטלות את ההסכם בחזרת הצדדים לשלום בית

אך באותו מקום הביא שבפסק דינו של בית הדין הגדול שדן בערעור על פסק הדין הנזכר מבית הדין בתל אביב, הוחלט ברוב דעות לקבל את הערעור ונכתב כדלהלן:

“הסכמת הצדדים לשוב לחיי שלום ללא תנאי, כמוה כהסכמה לביטול ההסכם […] הסכם הגירושין בוטל ברגע שהסכימו לשוב לשלום בית, לפיכך ברור כי ההסכם בטל ומבוטל ואין להתחשב בו כלל.”

לדעת בית הדין הרבני הגדול הסכם הגירושין בטל עם חזרת הצדדים לשלום בית

הרי שלדעת בית הדין הגדול הסכם גירושין בטל כתוצאה מעצם חזרת הצדדים לשלום בית, וביתר שאת בנד”ד בו הצהרת הכוונות בתחילת ההסכם והתנאי שההסכם חל משעה של מתן הגט מדגישים את שלילת ההסכם במצב של שלום בית ואולי אף זמני.

הסכם גירושין תלוי בביצוע הגירושין בפועל

גם בפד”ר כרך י’ עמ 131 דנו בשאלה זו, והגר”א שפירא זצ”ל כתב בזה וז”ל שם:

“אבל בהסכם גירושין […] על ידי הזכרת הגירושין הכוונה היא שזמן הביצוע של ההתחייבות חל לא בזמן חתימת ההסכם, אלא מכח אומדנא דוחים זמנה עד לביצוע הגירושין בין הצדדים […] כל עיקרו של ההסכם בא להסדיר את העניינים של בני הזוג העומד להתגרש על אחר הגירושין, וכל עוד שלא התגרשו לא הגיע בכלל זמן ביצוע ההתחייבות, ואין בכך התחייבות ממשית כלל לפני הגירושין, ועל כן כשמישהו מהצדדים חוזר בו מהסכמה לגירושין, אין כל מקום לדון לחייבו בחיוב הכספי שבהסכם הגירושין, שהחיוב אינו בר תוקף כלל לפני הגירושין, אלא אם כן הובהר בפירוש שההתחייבות הכספית חלה מיד, או שזה מובן מאליו שההסכם הכספי תוקפו לחול מיד.”

כאשר החלו בפועל בביצוע סעיפי ההסכם

אמנם, כאשר בפועל ביצעו טרם הגירושין חלק מסעיפי ההסכם, באופן זה ההסכם כולו תקף לפני הגירושין, ואין כל צד יכול לחזור בו. וכן כתבו בפד”ר כרך ה’ עמ’ 210, וז”ל:

“לאחר שהאישה חתמה על הסכם גירושין בו הסכימה לקבל גט, והבעל מוכן לקיים תנאי ההסכם והאישה חוזרת בה, וכן מחלה האישה על מזונותיה ועל כתובתה מתאריך ידוע וכבר קבלה תמורת זאת כפי ההסכם, הדירה שהיא גרה בה והרהיטים שבה, מחליט בית הדין שאין לחייב את הבעל במזונות אשתו.”

הרי שמסקנתם, שלאחר ביצוע חלק מההסכם טרם הגירושין אין כל צד יכול לחזור בו. אולם בנדון שלנו ההסכם לא בוצע כלל, ולכן כל עוד לא התגרשו יכול כל צד לחזור בו.

מקור הדין מדין יבם שהתחייב לחלוץ יחד עם התחייבויות ממוניות

בפסקי הדין הנ”ל ציינו לדברי הרא”ש בתשובה (כלל יא סי’ ו) ושו”ת המבי”ט (ח”ב סי’ קנח) בעניין יבם שהתחייב לחלוץ ואגב כך התחייב התחייבות ממונית, שאף אם חזר בו ואינו רוצה לחלוץ אינו יכול לחזור בו מחלק הממון. ואולם בנדון שלנו לא כך היה, ומכיוון שלא התקיים שום פרט מפרטי ההסכם דינו להתבטל.

המסקנה העולה: שכאשר חזרו הצדדים לשלום בית טרם ביצוע ההסכם דינו להתבטל.

הסכם שלום בית מחיר

יש לציין, שישנם בין בעלי מקצוע גישות שונות ביחס לשכר הטרחה סביב הסכם שלום בית: ישנם בעלי מקצוע שעובדים מתוך תחושת שליחות ורצון להשכין שלום בית, ומוכנים להפחית במחיר כדי לזכות לעשות שלום בית. וישנם שמאותה סיבה מבקשים שכר טרחה גבוה, כדי שיוכלו לעשות שלום בית ביישוב הדעת ולהשקיע יותר. הצד השווה שיכולים הם לקבוע את גובה שכר הטרחה, בהתאם למורכבות הנושא.

במשרדנו שכר הטרחה עבור פגישה ראשונית לעריכת הסכם שלום בית, נע בין 450 ₪ ל 750 ₪ תלוי בכמות השעות שיידרשו בפועל לקיום פגישה זו.

הסכם שלום בית הלכה למעשה

להרחבה נוספת בכל הנוגע להסכם שלום בית, והליכי הסכם שלום בית, ניתן לעיין עוד באתר שלי במאמר” “הסכם שלום בית” כמו כן ניתן לפנות לדוד עשור טוען רבני ומגשר מוסמך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות 052-719-6716 ובעזרת ה’ בפגישה אחת תצאו עם הסכם שלום בית מקיף ומקצועי

התייעצות עם טוען רבני מומחה

לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.

לשאלות בהסכמי שלום בית חייגו לשערי הלכה ומשפט: 2873*