קטגוריות:

אמונה שהכל משמים

טעות בידי האדם להתחרט על החלטות שקיבל בעבר והנראות לו עכשיו כשגויות, לאמור, אם הייתי מחליט כך, עתה התוצאה הייתה טובה יותר. שהרי כך רצון ה’, כי אם לא היה רצון ה’ בתוצאה הזו, היא לא הייתה מתקיימת.

ההצלחות והכישלונות תלויים אך ורק ברצון ה’ ולא בשום גורם אחר(1)

מחוסר ידיעה חש האדם כי הוא יצר במחשבתו את ההצלחה, יש לדעת, שהמחשבות יורדות משמים אל מוחו ומתבטאות ברגשתו של האדם(2) והוא בוחר אם להשתמש בהם או לא, את המינון והאופן ולאחר בחירה, ה’ מסייע לאדם באמצעות כלים שנותן לו, להוציא את המחשבה לפועל(3) .

גם בעת שאדם מקיים מצוה, המחשבה לקיים את המצווה נטעה במוחו משמים(4) גם ביצוע המצוה הוא משמים, מה שבידי האדם זו רק הבחירה האם לקיים את המצווה(5).

הואיל וכך, ה’ שותל את המחשבות במוחו ובליבו של האדם ומסייע לו בהוצאתם לפועל, ממלא אין כל עניין להיות תלוי במן דהו(6)

1. רשב”ם (בראשית פרק כד פסוק נ).

2. חובת האדם בעולמו (אמונה עמוד 71).

3. אגרות הקודש (פרק כה).

4. חפץ חיים (שם עןלם שער שמירת שבת פ”ג)

5. חובת האדם בעולמו (אמונה עמוד 71).

6. חובת הלבבות שער הבטחון.