האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה

הרב בן

סדיקלר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

נשאלתי על ידי אחד משכני האם מותר להניח פלסטר בשבת על חתך, או שמא יש לאסור משום רפואה בשבת. ומה הדין להסיר הפלסטר בשבת, וע”י זה יתלשו כמה שערות במקום החתך.

איתא בירושלמי (מסכת שבת פרק במה אישה ה”ב) אמר רבי יוסי מכה שנתרפא נותנין עליה רטיה שאינו אלא כמשמרה ע”כ. והביאו ההגהות מיימוניות בפרק כ”א (אות ג). ומדברי הירושלמי ודברי הגה’ יש ליתן ראיה לכך שמותר לשים פלסטר בשבת משום שאינה ניתן לרפואה אלא מיועדת למכה שכבר נתראפתה.

וכן מוכח מלשון הב”י (ד”ה כתב בסמ”ג) שכתב וז”ל: דאף על גב דליכא למיגזר משום שחיקת סממנין כיון שכבר נתרפאה, מכל מקום איכא למיגזר שמא ימרח. ואפשר שאין דרך למרח אלא כדי שתתפשט הרפואה בכל המכה וכשנתרפאה תו ליכא למיחש שימרח כיון דאין לו צורך בכך שאינו אלא כמשמרה שלא ישרטו בגדיו את המכה. ע”כ.
וכן פסק מרן השו”ע בשולחנו הטהור (סימן שכח סעיף כז) וז”ל: מַכָּה שֶׁנִּתְרַפְּאָה, נוֹתְנִין עָלֶיהָ רְטִיָּה, שֶׁאֵינָהּ אֶלָּא כִּמְשַׁמְּרָהּ. ע”כ. נמצא שמותר לשים פלסטר בשבת על מכה שנתרפאה ובתנאי שעושה זאת רק כדי שלא ינזק על ידי שום גורם חיצוני וישמור על המכה באופן סטרילי. וכ”כ בחזון עובדיה שבת, חלק ג (עמ’ תג), ובאור לציון (פל”ו סט”ו). וכ”כ הפסקי תשובות בסימן שכח על סעיף כג בשו”ע. וכן העלה להתיר המשנה אחרונה לר’ שמואל צבי ליכטנשטיין סימן שכח בסעיף שלנו.
ועוד כתב המג”א (בס”ק לא) שלא חוששים שיבוא לידי שחיקת סממנים ומירוח, מכיוון שכבר נתרפאה לו המכה ואינו בהול כ”כ שיבוא לידי שחיקת סממנים ולמירוח ע”כ. וכ”כ המשנ”ב (ס”ק פו).

ולענין הסרת הפלסטר במקום שיש חשש לתלישת שערות כתב בשו”ת אור לציון (ח”ב פל”ו סעיף טו) שמותר לשים פלסטר בשבת, ומותר אף להסיר אם אינו יודע בוודאי שיתלשו שיערות בשעת הסרתו. ע”כ. אולם בחזו”ע כתב (שבת ח”ג עמ תד’) שמותר להסיר הפלסטר בשבת אף שיתלשו בוודאי שיערות, מכיוון שאינו מתכוין לתלישת השיערות, ותלישה ביד מדרבנן, והוה ליה פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן, דשרי, כמו שכתבו התוס’ (שבת קג) והרשב”א (כתובות ו’). וכן פסק הגאון רבי יצחק אלחנן בשו”ת באר יצחק (או”ח סי’ טו). וכ”כ הגאון שואל ומשיב קמא (ח”א סי’ רי). וכ”כ הגאון מהרש”ם בתשובה ח”ה (סימן מח’). והמחמיר שאין צורך כל כך בהוצאת הפלסטר תבוא עליו ברכה חזו”ע (שם). וכ”כ המנוחת אהבה (פכ”א סעיף צח’).

לכן להלכה ולמעשה נראה למעשה שיהיה מותר להניח פלסטר בשבת על חתך ואין בזה איסור משום רפואה, כמו שכתב הב”י וכל האחרונים הנ”ל. וכן נראה שמעיקר הדין נראה שאין איסור בהסרת פלסטר בשבת, אפילו אם  בוודאי יתלשו לו שיערות מכיוון שזה פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן, שמותר. אך המחמיר תע”ב.

הרב בן סדליקר
מו”צ מטעם בית ההוראה שערי הלכה ומשפט
נותן מענה בבית ההוראה בימי ראשון וחמישי
בין השעות 21:00-22:00