האם מותר להשהות ‘גמדי גינה’ בבית

הרב אליהו

פדידה

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

ששאלה שנשאלנו במסגרת בית ההוראה האם מותר להשהות בבית ‘גמדי גינה’ העשויים לנוי?

תשובה: תחילה נאמר שיש לחלק שאלה זו בג’ שלבים א. איסור עשיית פסל שלם ב. איסור עשיית פסל שאינו שלם ג. איסור שהייה.

איסור עשיית פסל בדמות אדם שלמה

בגמ’ (ע”ז מג: ר”ה כד) דרשו על הפסוק “לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם” (שמות כ’ כ’) לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום. ומכאן למדו חז”ל שאסור לצור צורת אדם.

ואע”פ שאינו צורת ה’ ממש מ”מ היות וכך הקב”ה נראה לנביאים, חשיב כדמות ה’, אבל וודאי שאינו ממש דמות ה’ שאפילו לדמות מלאכי מרום אינה דומה וכ”ש לעילת העלילות הקב”ה (רא”ה שם ד”ה אמר וע”ד במורה נבוכים ח”א פמ”ט)

ועוד שאפשר שדימו כך על דרך שנאמר “בצלם אלהים ברא אותו” (בראשית ב’ ט’) ואף שנאמר דבר זה דרך משל מכל מקום נאסרה עשיית צורתו מחמת כבוד הבורא (ריטב”א שם ד”ה לא וע”ע בנימוקי יוסף ד”ה כולן מותרות )

וכן נפסק להלכה שאסור לצור צורת אדם. (שו”ע יו”ד סי’ קמא ס”ד)

עשיית דמות אדם שאינה שלמה

לעניין עשיית דמות אדם שאינה שלמה נחלקו בזה רבותינו הראשונים שיש אוסרים שגם זה בכלל דמות ה’ (סמ”ג לאוין כב) ויש מתירים כיוון שאינה שלמה אינה כדמות ה’. (כ”כ התוס’ והרא”ש) והעיקר להקל בזה. (שו”ע שם ס”ז)

מסקנה: אסור לצור צורת אדם שהיא בשלמותה אמנם מעיקר ההלכה יש להקל לעשות פסל בדמות אדם אם אינה שלמה. (הליכות עולם ח”ז עמ’ רפא)

איסור שהייה

מדברי הגמ’ מבואר ששהייה בתוך ביתו אינה אסורה מהתורה אלא מדברי חכמים וכתבו התוס’ (ד”ה סמי) והרא”ש (פ”ג סי’ ה’) שהטעם משום חשש ע”ז.

אולם מצאנו שיש צדדים להשהות אף בובה שלמה בביתו מכמה טעמים:

  • אם הבובה מבוזה שפעמים רבות נזרק על הארץ אין בו חשד.
  • בובה שאינה עומדת כ’אנדרטי’ אלא בכל צורה שהיא יש שכתבו שאין בו את החשד הנ”ל.
  • ועוד ראיתי שיש מצרפים עוד תירוץ מהגמרא וברמ”א (שם ס”ד) שבשל רבים אין חשד שהרי כולם יודעים שלא נעשה לע”ז וממילא הוי דרבים יודעים מזה וליכא חשדא.

וע”פ זה כתב ביחו”ד (ח”ג סי’ סד) להקל להשהות בובה למשחק בתוך ביתו. [ויש מחמירים בזה [עי’ בקובץ עם תורה (ח”ג עמ’ צה אות ג) בשם הגר”מ פיינשטיין ובספר אשרי האיש. (יו”ד ח”א פ”י סכ”א)]

אולם בגמדי גינה שהם נשארים כ’אנדרטי’ ועוד שאינם מבוזים ועשויים לנוי נראה שיש להחמיר בזה ובפרט שגם הגרע”י (יבי”א ח”ג סי’ ח’) כתב שטוב להחמיר אף בבובה.

ומ”מ כתב החתם סופר (ע”ז מג:) שכל ששובר חלק קטן ממנו יכול להשהותו בביתו ואין צריך לפוחתה עד שלא תיראה צורתה אלא הוא הדין אם פיחת את ראש האף או האוזן הרי זה מועיל כמו שמצינו שחסרון זה מועיל לגבי ביטול עבודה זרה ע”ש וכן כתב בספר ‘נתיבי עם’ שנהגו עכשיו בירושלים כשרואים צורת אדם שלימה לנוי מנקרים עין אחת או אחד.

ואף שבמעיין אומר (ח”ה סי’ ו’) הורה להחמיר שיש לשבור עד שלא תראה צורתו שלמה, כל זה דוווקא לעניין עשייה, אבל לגבי שהייה יש להקל גם בשבירת דבר קטן.

מסקנה: העיקר להלכה שאסור להשהות את ה’גמדי גינה’ בבית, ומי שכבר קנה מחסרון ידיעה וכדו’ יכול לשבור חלק ממנו ולהשהותו בביתו.