דיני משיב הרוח ומוריד הגשם

הרב דוד

בן חי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

באנו לבאר דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם:

א. קודם תפילת מוסף של שמיני עצרת עושים תיקון הגשם, ושם מכריז החזן “משיב הרוח ומוריד הגשם” כדי שהציבור יוכלו להזכיר בתפילת הלחש “משיב הרוח ומוריד הגשם” וזו נקראת הכרזה. (שולחן ערוך קיד סעיף א ובסעיף ב כדעת רוב האחרונים עיין ביאור הלכה, וגבי התיקון עיין כה”ח שם).

אולם אחינו האשכנזים נוהגים שהשליח ציבור מכריז רק בחזרה של תפילת מוסף “משיב הרוח ומוריד הגשם. ואז כל שאר העם מזכיר רק בתפילת מנחה (רמ”א שם סעיף ג).

ב. אדם שטעה ואמר “מוריד הטל” במקום “משיב הרוח ומוריד הגשם”, ספרדים וחלק מבני אשכנז שרגילים להזכיר בימות החמה “מוריד הטל” לא חוזר להזכיר “משיב הרוח ומוריד הגשם” (שוע שם סעי ה). במה דברים אמורים, דווקא שהזכיר את שם השם בברכת “מחיה המתים” אבל אם לא הזכיר יזכיר במקום “משיב הרוח ומוריד הגשם” ונאמן אתה וכו’ ויחתום כהוגן (ביהל ד”ה אין מחזירין ואף שבב”י לא כתב כך הפמ”ג דקדק שלשון מר”ן אחרת מהב”י וכן הלכה כמבוא בהליכות עולם א ובאחרונים) ואפילו אם מסופק אם אמר “משיב הרוח ומוריד הגשם” לא חוזר כיון שרגיל לומר “מוריד הטל” בשאר ימי השנה ויצא כדמוכח מהשו”ע שם (סעיף ז).

אולם אם חתם “מחיה המתים” אין צריך לחזור (הליכות עולם א עמ קלד ודלא כהבא”ח שכל שלא אמר אתה קדוש וכו יזכיר במקומו).

ג. חלק מהאשכנזים לא מזכירים בימות החמה “מוריד הטל” אלא אומרים כדעת הטור “מחיה מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים וכו’ ובכזה מצב אם שכחו לומר “משיב הרוח ומוריד הגשם” אם לא חתמו בברכת “מחיה המתים” מזכירים במקום “משיב הרוח ומוריד הגשם” וממשיכים (כולל ונאמן אתה). ואם אמר את שם השם יאמר “למדני חוקיך” ויזכיר “משיב הרוח ומוריד הגשם” ונאמן אתה להחיות מתים ויחתום (ביה”ל סעי ו)
אולם אם חתם ולא המשיך אתה קדוש יזכיר משיב הרוח במקום (שוע סעי ו) ואם המשיך חוזר לראש התפילה.

הרב עמירם בן דוד מו”צ ומשיב הלכה מטעם בית ההוראה “שערי הלכה ומשפט”