טלטול אקווריום בשבת וביום טוב

הרב ישראל גרטנר
הרב ישראל גרטנר
מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

הרב ישראל

גרטנר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

טלטול אקווריום בשבת וביום טוב

שאלה: מעשה שהיה בראש השנה, שאחד המתפללים רצה לזכות את המתפללים באמירת תשליך במקום שיש בו דגים חיים [כמבואר במשנ”ב (סי תקפ”ג ס”ק ח’), שטוב לילך למקום שיש בו דגים חיים, לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע ונפרה ונרבה כדגים]. ולכן הביא מביתו אקווריום עם דגי נוי, והניחה ברחבה שלפני בית הכנסת. ונתעוררתי האם אכן היה מותר לטלטל אקווריום עם דגים בשבת ויו”ט, או שמא אקווריום עם דגים הוא מוקצה ואסור בטלטול.

תשובה: כתב בשו”ע (או”ח סי’ ש”ח סעי’ ל”ט) וז”ל, אסור לטלטל בהמה חיה ועוף, עכ”ל. וכתב במשנ”ב (שם ס”ק קמ”ו) וז”ל, דהם בכלל מוקצה כעצים ואבנים, דהא לא חזו, עכ”ל.

והנה, מצאנו מחלוקת בראשונים האם דין זה נאמר גם בחיות מחמד שאדם ייחד אותם לשעשוע. בשו”ת מהר”ח אור זרוע (סוס”י פ”א) כתב להתיר עופות המצפצפים בקול נאה בכלובן. והרא”ש (שם סוס”י פ”ב) חלק עליו ואסר משום שלא חילקו בין בעלי חיים, עיי”ש.

בשו”ת יביע אומר (ח”ה או”ח סי כ”ו) כתב שיש לפסוק להלכה כדברי הרא”ש שאסר, הואיל והרא”ש פוסק מפורסם, אחד המיוחד מעמודי ההוראה, והוא רב מובהק בהוראה. והוסיף, שלכן יש לאסור גם לטלטל אקווריום עם דגים ככל בעלי חיים שהם מוקצה. והוסיף, שגם ביו”ט יש להחמיר בטלטולם כיון שעומדים לנוי ולא לאכילה, ומחוסרים הכנה. [ובנידון דידן מדובר ביו”ט, שהרי כשחל ר”ה בשבת אומרים תשליך ביום ב’ של ר”ה]. ודחה את דברי הגר”ח נאה בספרו קצות השלחן (סי’ קכ”א בבדה”ש ס”ק ד’) שהתיר לטלטל אקווריום עם הדגים כיון שעשוי לנוי ולקישוט הבית, הרי הוא כלי שמלאכתו להיתר. וכן פסק לאיסור בשו”ת אגרות משה (או”ח ח”ד סוס”י ט”ז).

אמנם דעת הגרש”ז אויערבאך זצ”ל (שש”כ פכ”ז הערה ק”א) כדעת הגר”ח נאה, ומשום דמסתבר דאף שהכלי והמים הם בסיס לדגים, מ”מ הואיל וכולם יחד מיוחדים לנוי ולטלטלם ממקום למקום, בכגון זה לא היה מחמיר הרא”ש משום לא פלוג. עוד הוסיף הגרש”ז, דאפשר שדברי הרא”ש שאסר לטלטל את העופות המצפצפים הם באופן שלא רגילים כ”כ לטלטל הכלוב ממקום למקום כמו שרגילים היום בדגי נוי. גם הגרח”פ שיינברג זצ”ל (בספר שלמי יהודה עמ’ רצ”ה) כתב כסברת הגרש”ז כדי להצדיק את דברי הגר”ח נאה ולהצילו מהשגת היביע אומר.

ובשש”כ (שם) העיר שאם קובעים לאקווריום מקום מסוים הוא מוקצה. וכן הובא בשם הגרש”ז עצמו בספר שולחן שלמה (סי’ ש”ח הערה פ”ד), שאם לא מטלטלים את האקווריום אפשר שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. [ונראה שזו אכן המציאות בימינו, שאקווריום הוא דבר יקר וכבד ומקפידים שלא להזיזו ממקומו כדי שלא ישבר, ולכן הוא מוקצה מחמת חסרון כיס, עי’ בספר הלכות שבת בשבת (לגרמ”מ קארפ, פ”כ סעי’ י”ז). אא”כ מדובר בצנצנת עם דגי נוי]. עוד העיר בשש”כ, שגם המתיר לטלטל אקווריום, הוא בתנאי שאינו מנתק חוטי חשמל לצורך טלטולו.

העולה לדינא, שנחלקו הפוסקים האם אקווריום עם דגי נוי הוא מוקצה כשאר בעלי חיים, או כיון שהוא עשוי לנוי ולקישוט הבית דינו ככלי שמלאכתו להיתר. ואם קובעים לאקווריום מקום, ומקפידים שלא להזיזו ממקומו כדי שלא ינזק, לכל הדעות הוא מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלו.