הרב ישראל גרטנר

מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

Avatar photo
לבישת תחפושת לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ

לבישת תחפושת לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ”ש

שאלה: האם מותר ללבוש את התחפושת המיועדת לפורים לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ”ש, או שיש בזה איסור הכנה משבת לחול. תשובה: מותר ללבוש תחפושת המיועדת לפורים לפני צאת השבת משום שהילדים נהנים מלבישת התחפושת כבר בשבת עצמה, וממילא אין זה הכנה משבת לחול. אבל אם מתחילים להתלבש רק לקראת מוצ”ש כדי שיהיו מלובשים מיד …

לבישת תחפושת לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ”ש לקריאה »

שירת בנות הנשמעת לאחרים

שירת בנות הנשמעת לאחרים

שאלה: האם מותר לבנות לשיר באופן שאינן מתכוונות להשמיע את קולן בפני אנשים, אך קולן נשמע לאנשים העוברים ושבים בחוץ. תשובה: בנות ששרות ראוי שייזהרו שלא יישמע קול שירתן לאנשים העוברים ושבים בחוץ. מקורות והרחבה: כתב בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”א סעי’ א’): ואסור לשמוע קול ערוה. וכתב במשנ”ב (סי’ ע”ה ס”ק י”ז): וזמר אשת איש …

שירת בנות הנשמעת לאחרים לקריאה »

הרחקת מיטות האיש ואשתו בימי אבילות

הרחקת מיטות האיש ואשתו בימי אבילות

שאלה: האם כאשר האיש או האשה נמצאים בשבעת ימי האבילות הם חייבים להרחיק את מיטותיהם זו מזו כמו בימים שהאשה נדה. תשובה: אין לאיש או אשה הנמצאים בשבעת ימי אבילות לישון במיטה אחת, אבל אין צריך להרחיק את מיטותיהם זו מזו.   מקורות והרחבה: כתוב בשו”ע (יו”ד סי’ שפ”ג סעי’ א’): אבל אסור בתשמיש המטה, …

הרחקת מיטות האיש ואשתו בימי אבילות לקריאה »

יחוד עם אשה כשאשתו עמו וישנה

יחוד עם אשה אחרת כאשר אשתו ישנה

שאלה: האם מותר לאדם להתייחד עם אשה כאשר אשתו נמצאת איתו בלילה בזמן שאשתו ישנה. תשובה: מותר להתייחד עם אשה בלילה כאשר אשתו נמצאת איתו אף שאשתו ישנה.   מקורות והרחבה: כתוב בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ ג’):  כל אשה שאסור להתייחד עמה, אם היתה אשתו עמו הרי זה מותר להתייחד, מפני שאשתו משמרתו. וביאר …

יחוד עם אשה אחרת כאשר אשתו ישנה לקריאה »

חיוב-הודעת-האשה-לאיש-המתייחד-איתה-שבעלה-בעיר

חיוב הודעת האשה לאיש המתייחד איתה שבעלה בעיר

שאלה: כאשר איש מתייחד עם אשה, ואין בזה איסור משום שבעלה נמצא בעיר, האם האשה צריכה להודיע לאיש שבעלה בעיר, כדי שיידע האיש שאין בזה איסור. תשובה: איש המתייחד עם אשה, למרות שאין בזה איסור משום שבעלה נמצא בעיר, האשה צריכה להודיע לאיש שבעלה בעיר כדי שיידע האיש שאין בזה איסור. הרחבה ומקורות: כתוב בשו”ע …

חיוב הודעת האשה לאיש המתייחד איתה שבעלה בעיר לקריאה »

לישת-בצק-לסופגניות-ביום-הטבילה

לישת בצק לסופגניות ביום הטבילה

שאלה: האם מותר לאשה ביום טבילתה ללוש עיסה לצורך טיגון סופגניות שנוהגים לאכול בימי החנוכה. תשובה: אסור לאשה ללוש עיסה ביום טבילתה אף אם העיסה היא לצורך סופגניות. מקורות והרחבה: כתוב ברמ”א (יו”ד סי’ קצ”ח סעי’ כ”ד): ואין לה לעסוק כל היום קודם הטבילה בבצק או בנרות של שעוה, שלא ידבק בה, וכן נהגו. ובסדרי …

לישת בצק לסופגניות ביום הטבילה לקריאה »

המתנה בין בשר לחלב במעוברת, יולדת ומיניקת

המתנה בין בשר לחלב במעוברת, יולדת ומיניקת

שאלה: כמה זמן צריכה להמתין אשה מעוברת או יולדת או מינקת שאכלה בשר ורוצה לאכול מאכלי חלב.  תשובה: מעוברת או יולדת או מניקה שאכלו בשר, ומרגישות צורך לאכול מאכלי חלב (כגון חולשה, או מחסור בחלב במניקה), די להן בהמתנת שעה אחת בין אכילת הבשר למאכלי החלב. ולפני אכילת מאכלי החלב עליהן לברך ברכת המזון או …

המתנה בין בשר לחלב במעוברת, יולדת ומיניקת לקריאה »

יחוד עם שתי גיסות

יחוד עם שתי גיסות

שאלה: האם מותר לאיש להתייחד עם שתי נשים הנשואות לשני אחים. תשובה: יש אוסרים לאיש להתייחד עם שתי נשים הנשואות לשני אחים, ויש מתירים. ולבני ספרד מותר.   מקורות והרחבה: כתוב בשולחן ערוך (אבן העזר סי’ כ”ב סעיף י’): מותר להתייחד עם שתי יבמות וכו’, מפני ששונאות זו את זו ואין מחפות זו על זו. …

יחוד עם שתי גיסות לקריאה »

איסור-יחוד-עם-אלף-נשים

איסור יחוד עם אלף נשים

שאלה: האם איסור יחוד קיים גם כאשר איש אחד מתייחד עם מספר גדול מאד של נשים, כגון מאה או אלף נשים. תשובה: לא מצאנו בפוסקים גבול למספר הנשים שאסור לאיש להתייחד איתם, ולכן אסור לאיש להתייחד גם עם הרבה מאד נשים, אפילו מאה או אלף נשים. הרחבה ומקורות: כתב השו”ע (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ ה’): …

איסור יחוד עם אלף נשים לקריאה »

מפה-קטנה-כהיכר-לאכילה-עם-הנדה

מפה קטנה כהיכר לאכילה בין בשרי לחלבי על אותו שלחן

שאלה: האוכל בשר על מפה קטנה [שעוונית – פלייסמט] הפרוסה על שולחן חלבי, האם יכולה המפה לשמש גם כהיכר שיתיר לאכול עם אשתו נדה על אותו שולחן. תשובה: כתוב בשו”ע (יו”ד סי’ פ”ח סעי’ ב’), שני בני אדם המכירים זה את זה, שרוצים לאכול האחד בשר והשני חלב על אותו שולחן, עליהם לעשות היכר, כגון …

מפה קטנה כהיכר לאכילה בין בשרי לחלבי על אותו שלחן לקריאה »

יחוד-גר-עם-אמו

יחוד גר עם אמו

שאלה: האם מותר לגר להתייחד עם אמו לאחר שנתגייר, כפי שמותר לישראל להתייחד עם אמו. תשובה: שנינו במשנה (קידושין פ’ ע”ב) שמותר להתייחד עם אמו. ובגמ’ (שם פ”א ע”ב) מבואר שאף מותר לדור עם אמו בקביעות. וברש”י (שם) ביאר הטעם, משום שאין לאדם תאוה לאמו. וכן נפסק להלכה בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ א’). בגמ’ …

יחוד גר עם אמו לקריאה »

תשמיש-המיטה-בשעת-מלחמה

תשמיש המטה בזמן מלחמה

שאלה: האם מותר לאדם לשמש מטתו בימים אלו, ימי מלחמה, שצה”ל תוקף בעזה, וטילים נופלים על מקומות רבים בארץ ישראל. תשובה: נראה שדעת רוב הפוסקים להקל לשמש מטתו בזמן מלחמה, ובפרט אם המלחמה נמשכת זמן רב. והרוצה להחמיר במקום שאין חשש שיבוא לידי מכשול, תבוא עליו ברכה.    כתוב בגמ’ (תענית י”א ע”א): אמר ריש …

תשמיש המטה בזמן מלחמה לקריאה »