אמירת קרבנות לפני שחרית חיוב או מידת חסידות

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שו”ת

שאלה: האם לומר קורבנות בבוקר הוא ממידת חסידות או איכא ביה צד חיוב, וכן יש לדון במי שנמצא במקום שלא אומרים אם יאמר הוי כיהורא, ומה עדיף ללמוד תורה או לומר קרבנות?

תשובה: אמירת הקרבנות אינו מידת חסידות , אך אינו חיוב כמו פסוקי דזמרה, והגדיר מרן בשולחן ערוך בחלק או”ח ס’ א’ טוב לומר, אך לא כתב למי שהוא חסיד או יר”ש כפי שכתב על תיקון חצות באותו סימן, ולכן נראה שכל אדם צריך לומר קרבנות.

וכן הדין לגבי בני תורה ובחורי ישיבות ,שיאמרו קרבנות על חשבון לימוד התורה ודלא כמי שכתב שהם פטורים.

מקורות.

שו”ע ס’ א’ סעיף ה , וטעם הדין מובא בפוסקים “ונשלמה פרים שפתינו” ,ויש לחלק אמירת הקורבנות כגון אמירת התמיד והקטורת לבין חלק פרשת העקידה ואמירת איזהו מקומן וברייתא דר’ ישמעאל ואבי הווה מסדרו כו’, שזה מבוסס גם על זה שאדם צריך ללמוד את כל חלקי התורה כל יום , כמו כן פרשת העקידה מבואר באחרונים שהוא להזכיר זכות אבות ושאדם ילמד מזה יראת שמים עיין בפוסקים.

אך עכ”פ לא התברר מהו גדר החיוב, וכ”ש לאדם שלומד, וראיתי בפסקי תשובות ס’ או טז’ שכתב שהמ”ב סק יב’ כתב שאדם שתורתו אומנתו לא חייב לומר, ולענ”ד נראה שאין משם כל ראיה , שהמ”ב כתב על מה שאדם מרבה בתחנונים ת”ח לא חייב בזה ולא דיבר מעניין הקורבנות , אלא על להרבות תחנונים, גם ציין שם לכף החיים וגם זה איני מבין ששם דיבר שתיקנו ללמוד לפני התפילה ולכן ת”ח לא חייב בכל זה , אך מה שאנחנו מזכירים הקרבנות אינו מעניין ריבוי לימוד אלא מדין נשלמה פרים שפתינו , ודבריו אולי נכונים למשנת איזהו מקומן ולאביי היה מסדר מערכה , אך המעיין יראה שלא סתם קבעו משנה זו שהיא גם כנגד הקורבנות וכן כתב בסופו שאיזהו מקומן הוא כחובה, וכן ראיתי שציינו לחיד”א והן הן הדברים שנכתבו בכף החיים. ועיין עוד בקובץ מקבציאל חלק א’ מאמר הרב אברהם אוחנה. ועכ”פ הנראה כפי שציינו בתשובה מדחילק מרן בין תיקום חצות שראוי לכל יר”ש , ועל זה כתב שהוראה לכלל ישראל טוב לומר שאינו רק מידת חסידות.

ועיין עוד בילקו”י חלק ס’ סעיף כז, שפסק שבימינו גם ת”ח ובחורי ישיבות ישתדלו לומר קרבנות וחלק שם על מי שרצה לפטור.

וא”כ וודאי שאין מי שאומר קרבנות גם במקום שאין הציבור אומר נראה כמתחסד, אלא אדרבה הוא עושה את עיקר הדין ומי שלא אומר נוהג שלא כשורה אלא א”כ אין הזמן מספיק בידו ואכמ”ל

להערות: ינון קסב כתובת מייל 0548445886i@gmail.com