הרב ינון קסב

מורה הוראה

Avatar photo
כיבוד הורים במקום שלום בית

כיבוד הורים במקום שלום בית

שאלה: מי שאשתו יש לה מתיחות מסוימת עם אימו, וכל פעם שחוזרים הם מהוריו האישה מתלוננת על אימו, שאינה בסדר האם צריך הוא לשתוק על זה או להביע את מחאתו מדין כיבוד ואב ואם. כמו כן יש לדון במידה ואשתו מרגישה ששתיקתו על הביקורת על הוריו מעיד על זה שאינו מסכים עימה, ומסיקה מכך שבעלה …

כיבוד הורים במקום שלום בית לקריאה »

האם ישנה עדיפות כלפי אביו

האם ישנה עדיפות להלוואה לאביו

שאלה: מי שאביו נצרך להלוואה, ויש לוכסף בחשבון הבנק שאינו נצרך לחיי היום יום, אלא מייעד הוא לעצמו לצורך מותרות, האם ישנה עדיפות כלפי אביו? מי שאביו נצרך להלוואה מחמת שחיתן את אחיו ואחיותיו או כל סיבה אחרת, ולו יש כסף בחשבון הבנק שאינו נצרך לחיי היום יום, אלא מייעד הוא לעצמו לצורך מותרות, או …

האם ישנה עדיפות להלוואה לאביו לקריאה »

כבוד הורים במקום ביטול תורה

כבוד הורים במקום ביטול תורה

שאלה: הורים המבקשים מבנם שיבוא לבקר אותם בערבים, וביקורים אלו הם על חשבון הכולל ערב האם צריך הבן לבטל את הלימוד בערב על מנת לבקרם או שביטול תורה קודם לכיבוד הורים תשובה: כל מה שמצאנו שתלמוד תורה קודם לכיבוד הורים זה דווקא מתי שגורם לבן ביטול תורה גדול או שמונע ממנו לגדול בתורה בכל חייו. אך …

כבוד הורים במקום ביטול תורה לקריאה »

אישה שבעלה אינו עושה בדיקת חמץ וביטולו היאך תעשה

אישה שבעלה אינו עושה בדיקת חמץ וביטולו היאך תעשה

שאלה: אישה שבעלה אינו שומר תורה ומצוות, ועל כן אינו עושה בדיקת חמץ או ביטול חמץ, האם יכולה האישה לבטל את חמץ שבביתם או שאינה יכולה? שהרי החמץ שייך גם לבעלה  יש לציין שהאישה פחות מעוניינת לדבר עם בעלה על הנושאים האלו מחמת שהדבר גורם למתיחות בבית אם תתחיל לבקש ממנו למנותה לשליח או לבקש …

אישה שבעלה אינו עושה בדיקת חמץ וביטולו היאך תעשה לקריאה »

זמן בדיקת חמץ לבעל חנות הטרוד בעסקיו בליל בדיקת חמץ

זמן בדיקת חמץ לבעל חנות הטרוד בעסקיו בליל בדיקת חמץ

שאלה: מי שיש בבעלותו חנות המוכרת מוצרים גם בערב פסח, וכגון חנויות בגדים שהמכירות ממשיכים עד אחרי זמן בדיקת חמץ שהוא בצה”כ, האם הוא חייב ללכת לבדוק את החמץ בזמנו או שיכול לדחות את זמן הבדיקה: תשובה: מעיקר הדין בעל חנות אינו חייב בבדיקה בזמן הבדיקה של כולם, וזאת מחמת שהוא מתחיל את עבדותו הרבה …

זמן בדיקת חמץ לבעל חנות הטרוד בעסקיו בליל בדיקת חמץ לקריאה »

בעל חנות המוכר מוצרי חמץ מתי עושה בדיקה

בעל חנות המוכר מוצרי חמץ מתי עושה בדיקה

שאלה: מאפיה או חנות שמוכרים חמץ עד זמן שמותר לאכול אותו האם צריך לעשות את הבדיקה מהערב כמו בבית, או שאפשר שמחמת שממשיכים לעסוק בחמץ אינם צריכים לעשות הבדיקה אלא כשמסיימים לעסוק בחמץ: תשובה: כיוון שממשיכים להשתמש בחנות בחמץ אינו חייב לעשות הבדיקה מהערב אלא יכול לחכות למחר כמה שצריך זמן לבדיקת החמץ קודם זמן …

בעל חנות המוכר מוצרי חמץ מתי עושה בדיקה לקריאה »

חתן וכלה בצום תענית אסתר

חתן וכלה בצום תענית אסתר

שאלה: חתן וכלה שנישאו בשבוע של תענית אסתר, והתענית חלה בז’ ברכות שלהם, האם פטורים מתענית זו. כמו כן יש לדון אם יום חתונתם חל ביום התענית האם פוטר מהצום אע”פ שעדיין לא היה החופה אלא לקראת סוף היום,(אפשרות זו קיימת בתענית אסתר דחוי כמו השנה (תשפ”ד) שאפשר שיתחתנו במוצאי התענית מחמת שהתענית דחויה ולא …

חתן וכלה בצום תענית אסתר לקריאה »

שיעור מתנות לאביונים לו ולבני ביתו

שיעור מתנות לאביונים לו ולבני ביתו

שאלה: הנוהג להדר במצוות מתנות לאביונים מהו השיעור הנתינה שצריך לתת בעבור אשתו וילדיו הסמוכים על שולחנו: תשובה: כפי שאדם נותן הוא בעצמו חייב הוא כן כלפי אשתו. אך הילדים שחייבים רק משום חינוך יכול להקל טפי ונראה שלא יפחות בפחות משקל גם אצלם. אך אצל ילדיו הגם שחייב בחיובים שלהם אינו חייב להדר בשיעור …

שיעור מתנות לאביונים לו ולבני ביתו לקריאה »

חתן וכלה בנישואין שניים בדחיית צום תענית אסתר

חתן וכלה בנישואין שניים בדחיית צום תענית אסתר

שאלה: חתן שחלה תענית אסתר בז’ ברכות שלו, וכלתו זו נישואין שניים שלה האם יש לומר שהימים שלאחר ג’ ימים ראשונים אינם מוגדרים כשמחה לדחיית צום התענית? חתן שחלה תענית אסתר בז’ ברכות שלו, וכלתו זו נישואין שניים שלה שהדין אומר שחתנה לא חייב לבטל ממלאכתו משום שמחתה אלא שלושה ימים והיוצא מזה שאין חיוב …

חתן וכלה בנישואין שניים בדחיית צום תענית אסתר לקריאה »

היושבים בסעודה אחת עם שני סוגי הכשרים

היושבים בסעודה אחת עם שני סוגי הכשרים

שאלה: משפחה היושבת יחד לסעודת פורים, וחלק מבני המשפחה אוכלים הכשר יותר מהודר וחלקם אוכלים הכשר שאינו מהודר כלל, האם צריך שיהיה בניהם היכר כמו שמצאנו במי שאוכלים יחד בשר וחלב: תשובה: אינם צריכים היכר ושונה הדין מבשר וחלב ועיין במקורות. מקורות: בשו”ע יו”ד ס’ פח’ כתב שנים שאוכלים בשר וחלב יחד ומכירים זה את זה …

היושבים בסעודה אחת עם שני סוגי הכשרים לקריאה »

זכור לנשים

זכור לנשים

שאלה: האם נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור, או שהוא רק מנהג בעלמא שניתן להקל בו במקום שיש צורך גדול לאישה, ולדוגמא אישה שמחמת לידתה קשה לה ללכת לבית הכנסת האם צריכה לטרוח ללכת לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור: תשובה: בפוסקים מצאנו מחלוקת בדין שמיעת זכור לנשים אם הן חייבות מעיקר הדין בשמיעת זכור, או שהוא …

זכור לנשים לקריאה »

הגדרת אביון למתנות לאביונים

הגדרת אביון למתנות לאביונים

שאלה: האם אדם שיש לו דירה אך פרנסתו בדוחק גדול ורוצים בני משפחתו להתארגן מכל המשפחה ולתת לו מתנות לאביונים האם זה אפשרי או שמא בגלל שיש לו דירה אין הוא מוגדר כאביון תשובה: כל מי שאין לו כדי פרנסת ביתו ומשפחתו בריווח מוגדר כעני לעניין מצווה זו והגם שיש לו משכורת קבועה אם בסוף …

הגדרת אביון למתנות לאביונים לקריאה »